Tre mennesker som jobber sammen

Revisjon av standardene for universell utforming av byggverk

Standardene NS 11001 delene 1 og 2 om universell utforming av byggverk er snart seks år gamle. En del er endret eller videreutviklet innenfor temaet universell utforming i løpet av disse årene. Sektorstyret BAE i Standard Norge oppnevnte derfor en ny komité høsten 2014.

Komiteen heter SN/K 24 Tilrettelegging for alle i bygninger og blir ledet av Thor Arne Jørgensen. Standard Norges prosjektleder er Lars Aasness.

Bred sammensetning av komiteen
Komiteen har en bred sammensetning og består av representanter fra:

 • Næringsliv (Arkitektbedriftene, Boligprodusentene, heisleverandørene, Lyskultur, Skanska, EBA, Rådgivende Ingeniørers Forening og Universell utforming AS) og offentlige virksomheter eller foretak (Omsorgsbygg KS, Undervisningsbygg KS, Statsbygg og Forsvarsbygg)
 • Myndigheter (Direktoratet for byggkvalitet, Oslo kommune og Husbanken)
 • Undervisning og forskning (Norges Miljø – og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Sintef Byggforsk)
 • Frivillige organisasjoner/NGOer (Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norsk lysteknisk komité)

Komiteens mandat
I mandatet til komiteen heter det blant annet at komiteen særlig skal fokusere på følgende temaer:

 • Dimensjonering for rullestoler
 • Belysning og kontraster
 • Veifinning i bygninger
 • De normative tilleggene A i standarden om nedsatte bevegelsesevner og B om nedsatte synsevner
 • De informative tilleggene C i standarden om nedsatte hørselsevner og D om nedsatte kognitive ferdigheter

Komiteen skal vurdere om universell utforming av verneverdige bygninger bør inngå i standardene eller om temaet bør utvikles av en egen komité som utarbeider en egen veiledning.

Organisering av arbeidet i komiteen
Komiteen er delt inn i ulike arbeidsgrupper (AGer) som jobber med ulike problemstillinger.

AG 01 har valgt en firedelt tilnærming til revisjon av standardene:

 • Rette opp feil og forbedre
 • Oppdatere, presisere, definere, illustrasjoner
 • Nye temaer og skjerpelser
 • Differensiering

Gruppen ønsker å fremme nye temaer som for eksempel:

 • Krav til dagslys
 • Definere bokvalitet
 • Modell av bygning som orienteringsmiddel for blinde/svaksynte
 • Parkering el-bil/hc-bil
 • Dimensjonering av rampe ved hovedadkomst

AG 02 fokuserer på:

 • Justering av negative avvik i forhold til teknisk forskrift TEK 10 (sikkerhet og kontrast)
 • Lys og kontrast (blending, luminanskontrast, lysstyrke/nivå)
 • Varsel og oppmerksomhetsfelt

Følgende vil bli fulgt opp særskilt:

 • Utforming av oppmerksomhets- og farefelt
 • Størrelse og plassering av feltene
 • Kontrast, luminanskontrast
 • Ledelinjer
 • Brukbarhet og bokvalitet

AG 03 skal forholde seg til EN-standardene (europeiske standarder) og avventer eventuelle innspill fra de andre arbeidsgruppene.

AG 04 skulle i første omgang utrede og foreslå en retning for håndtering av forholdet mellom verneverdige bygninger og universell utforming.

Gruppen har fremmet følgende anbefaling til innstilling:

 • Utarbeide en veiledning – et prosessverktøy – og på sikt ha som mål at veiledningen blir en egen standard
 • I tillegg utarbeide et informativt vedlegg i eksisterende standarder som redegjør for antikvarisk tankegang i verneverdige bygninger

Forslaget fra AG 04 ble enstemmig godkjent og vedtatt i SN/K 24 - komitémøte 23. mars 2015.

Felles oppfatning i komiteen
I komiteen SN/K 24 er det en felles oppfatning om at:

 • Det uansett bør utarbeides en innledende tekst i standardene som forklarer målgruppen noe mer om prosesser i byggesak og utførelse med kobling til hva som bør sjekkes og sikres i de ulike fasene. Dette for å sikre en helhetlig tilnærming i byggesaken.
 • Toleransekrav bør avklares. Når, hvor og hvordan settes kravene? Dette gjelder ikke bare én brukergruppe, men alle.
 • Det bør avklares om det kan utvikles et hierarki av bygningstyper og romfunksjoner
 • Det muligens er grunnlag for ulike nivåer for brukbarhet
 • Levering av prosjektdokumentasjon er viktig  – en plan for universell utforming bør utvikles(når /hvordan, sammenlikne evakueringsplaner av bygg)

Neste komitémøte er 7. mai 2015.

Forventet publisering
Publisering av de reviderte NS-11001-standardene er forventet rundt årskiftet 2016/2017.

Mer informasjon?
For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Lars Aasness, e-post: laa@standard.no

Sist oppdatert: 2016-08-19