Ny standard for kravspesifikasjon for ventilasjonssystemer på høring

Forslaget til den nye utgaven av standarden for ventilasjonssystemer, NS 3420-BM, er på høring fram til 15. september.

Ved oppføring av byggverk i Norge benyttes det vanligvis en av to entrepriseformer. En form hvor

 • det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger leveres av byggherren, ofte kalt detaljprosjektert entreprise
 • detaljprosjektering utføres av (eller på vegne av) entreprenøren som skal utføre selve byggearbeidet.

Disse entrepriseformene gjelder alle typer arbeid knyttet til oppføring av byggverk, også installasjonsarbeider, som for eksempel ventilasjon, varme og kjøling.

Bedre sammenligningsgrunnlag
NS 3420 beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner består av mange fagdeler, hvorav de fleste inneholder beskrivelses­metoder for detaljprosjekterte arbeider hvor det meste er beregnet, tegnet og spesifisert med produkttype, materiale, ytelse og mange andre egenskaper. Standardiserte beskrivelser kan bli tolket og priset tilnærmet likt av alle kompetente entreprenører.

Kravspesifikasjon
En byggherre som velger entrepriseformen hvor detaljprosjektering utføres av entreprenøren må levere en temmelig nøyaktig beskrivelse av hva han ønsker seg, også kalt kravspesifikasjon. Uten en god kravspesifikasjon kan resultatet bli misnøye med det ferdige produktet eller vesentlig økning av både kostnader og byggetid, eller til og med begge deler.

For å unngå et mislykket prosjekt må byggherren sørge for å få utarbeidet en presis og entydig kravspesifikasjon for det ferdige produktet. Bygninger og tekniske installasjoner (bortsett fra ferdighus) er ikke lagervare, men unike produkter som skapes for et bestemt formål, som nesten alltid skiller seg fra andre liknende byggverk. Enkelte ganger kan den ønskede funksjonen for to byggverk være veldig lik, men forskjellig lokalisering vil skape behovet for forskjellige tekniske løsninger.

Det er mange rådgiverfirmaer som kan levere en kravspesifikasjon, men de produktene de leverer ofte skiller seg vesentlig fra hverandre. Sammenligner man flere kravspesifikasjoner av et lignende produkt, utarbeidet av forskjellige rådgiverfirmaer, vil man trolig finne like mange likheter som forskjeller. Dette fører til en situasjon hvor mottakeren av kravspesifikasjonen kan tolke informasjonen forskjellig fra prosjekt til prosjekt, og hvor prisingen kan bli unøyaktig og usikker.

Sammensatte elementer og systemer
Standardiseringskomiteen SN/K 431 Ventilasjonsinstallasjoner har nå utarbeidet et forslag til en ny standard NS 3420-BM Ventilasjonssystemer, som er ment som kravspesifikasjon for detaljprosjektering av ventilasjonsanlegg. Standarden vil tilhøre gruppering sammensatte elementer og systemer, hvor man beskriver sammensatte produkter gjennom deres funksjon og ytelse. Av tilsvarende standarder har vi hittil i utgitt for eksempel NS 3420-BN Elektrotekniske systemer, NS 3420-BE Bygningselementer og NS 3420-BW Seksjoner av byggverk).

Hva omhandler det nye forslaget?
Standardforslaget prNS 3420- BM Ventilasjonssystemer gir ferdig oppsatte postgrunnlag for tre typer ventilasjonsinstallasjoner: 

 • Balanserte ventilasjonssystemer
 • Systemer for avtrekksventilasjon
 • Røykkontroll ved brann

Balanserte ventilasjonssystemer omfatter både komfortventilasjon og spesialventilasjon og er inndelt i tre undersystemer:

 • Luftbehandlingsaggregat
 • Transportkanaler mellom sentralenheten og lokalene
 • Distribusjonssystemet i kanalene

Et komplett ventilasjonssystem som må omfatte alle de tre undersystemene kan beskrives ved å bruke alle de tre postgrunnlagene. I tilfeller hvor det allerede finnes ett eller to av disse undersystemer som skal beholdes, kan de systemene som skal leveres beskrives hver for seg.

Systemer for avtrekksventilasjon omfatter også systemer for spesialavtrekk. Det kan f.eks. være til verksteder, frisørsalonger, batterirom, eksosavtrekk og storkjøkken.

Røykkontroll ved brann omfatter røykavtrekk og trykksetting av trapperom ved brann.

Alle postgrunnlag inneholder tre typer informasjon:

 • Grunnlag for prosjektering av funksjon og ytelse av et anlegg, f.eks. opplysninger om lokalene/bygningen, belastning med personer og prosesser, og varmelaster
 • Byggherrebestemte funksjonskrav (inneklimakrav, ytelsesklasse, spesielle krav)
 • Opplysninger om grensesnitt mot andre tekniske anlegg i bygningen som varme, kjøling, elkraft, vann og sanitær, og bygningsmessige rammevilkår som tilgjengelig plass, føringstraseer for kanaler og plassering av ventiler

Har du kommentarer til forslaget?
Standard Norge har nå lagt ut utkastet til NS 3420-BM på høring og inviterer alle interessenter, f.eks. rådgivende ingeniører, profesjonelle byggherrer og entreprenører til å lese teksten og kommentere. Forslag til forbedringer av denne standarden kan sendes til Standard Norge innen høringstrinsen som er 15. september 2016.

For tilgang til høringsutkastet og for å gi kommentarer, vennligst gå inn på vår gratis tjeneste «Standarder på høring».

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Kristoffer Polak.

Sist oppdatert: 2016-12-16