Trappeløp i dagslys og med selvvlysende ledelys
(Illustrasjon: Tore Krok Nielsen / Cowi AS)

Ny utgave av Norsk Standard for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

Standarden, NS 3926, er nylig revidert og utgitt i to deler, del 1 for planlegging og utforming og del 2 for laboratoriemåling av etterlysende produkter. Det er gjort flere endringer i innholdet.

NS 3926-1 beskriver utforming og bruk av visuelle komponenter for ledesystemer i landbaserte byggverk. Den beskriver generelle prinsipper som gjelder både for visuelle ledesystemer med elektriske og etterlysende komponenter. I tillegg er det tatt med informasjon særskilt relatert til hvert system, for å veilede i bruk av materialer, utforming, installasjon, kontroll og vedlikehold. Risikovurdering knyttet til når og hvor et ledesystem skal anvendes, og belysning av etterlysnede komponenter, omhandles ikke av standarden.

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk er ikke ment å erstatte nødlys slik dette er omhandlet i Arbeidstilsynets regelverk.

Revidert utgave
Revisjonen har vært nødvendig for å få fram et godt og oppdatert produkt. Vi mener at standarden nå har blitt bedre i strukturen og at flere uklarheter har blitt luket ut, bl.a. på grunn av gode innspill under høringsperioden. Alle høringskommentarer har blitt vurdert og de har medført at flere punkter har blitt korrigert.

Punktet om planlegging er ett av de som er endret. I planleggingen skal det tas hensyn til utforming av hensiktsmessige løsninger. Standarden har med flere kriterier som skal vurderes. De er rettet mot ansvarlig foretak for utarbeidelse av brannkonsept som underlag for detaljprosjektering og utførelse. Vi ønsker med dette at standarden skal benyttes til å dimensjonere ledesystemene slik at disse er tilpasset de enkelte objektene. Dette krever at den prosjekterende på konseptnivå foretar de nødvendige risikovurderinger slik at de detaljprosjekterende kan anvende standarden ved detaljering av installasjonene.

De viktigste endringene i revisjonen:

  • Kontroll, ettersyn og vedlikehold i tidligere del 3, er i sin helhet tatt inn i del 1 som et nytt punkt 12: Kontroll og vedlikehold.
  • Krav til avstandsfaktor z for markeringsskilt er satt til 100 for alle forhold.
  • Informativt tillegg A er revidert med nye figurer.
  • Informativt tillegg B er revidert
  • Punkt 4 om planlegging er endret.
  • Punkt 5 om utforming er endret, og merking av nivåendringer (trapper og ramper) er presisert.
  • Tidligere punkt 8 om spesielle krav til systemer med både elektriske og etterlysende komponenter er tatt ut.
  • Nytt punkt 8 om måling på stedet av etterlysende produkter er flyttet fra NS 3926-2:2009 punkt 5, og måling etter telefotometoden er tatt ut.

Figurene i tillegg A er ment som eksempler og er derfor ikke uttømmende eller detaljstyrende for den prosjekterende.

NS 3926-2 beskriver laboratoriemåling av etterlysende produkter. Den viktigste endringen i denne standarden er at det tidligere punktet om Måling på stedet av etterlysende produkter, nå er flyttet til del 1. Det er også satt inn en tabell med krav til minste utladningstid for etterlysende produkter for klassifiseringsformål.

Komiteen
Standardiseringskomiteen som har jobbet med revisjonene har vært sammensatt av eksperter fra forskjellige virksomheter og eksperter fra hver av grupperingene for de elektriske- og etterlysende systemene. Dette er virksomhetene som har hatt eksperter i komiteen:

TekØk Rådgivning as, Verification Institute ltd., Arcus Consult as, Prolink International as, JeJe Konsult, Rådgivende Ingeniøreres Forening, Cowi as, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg Oslo KF, Noralarm, Schneider Electric Norge as. I tillegg har det være med observatører fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet.

(Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 13-2017.)

Sist oppdatert: 2017-09-13

NS 3926-1:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3926-2:2017

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 2: Laboratoriemåling av etterlysende produkter

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang