Anleggsmaskin som løfter pukk
(Foto: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg)

Nytt nasjonalt tillegg til standarden for betongtilslag

En nytt og revidert nasjonalt tillegg til standarden NS-EN 12620 Tilslag for betong ble utgitt 1. desember 2016. Målet med revisjonen av tillegget har vært å oppdatere de nasjonale kravene til dokumentasjon av betongtilslag i tråd med betongstandarden (NS-EN 206).

Det nasjonale tillegget erstatter det nasjonale tillegget fra 2009. Dette er endringene i den nye utgaven:

 • Krav til egenskaper som skal deklareres og dokumenteres i Norge er endret og veiledning om farlige stoffer er revidert.
 • Det er tatt inn veiledning om hva en bestiller kan stille krav til utover de egenskapene som inngår i standarden. Dette er kun ment som informasjon til produsenter av tilslag for betong om at andre krav kan stilles.
 • Det er tatt inn et eksempel på ytelseserklæring.

Nye nasjonale krav til hva som skal deklareres
Tillegget inneholder en oversikt over hvilke egenskaper som skal deklareres og dokumenteres ved omsetning av betongtilslag i Norge og hva kravene til de ulike egenskapene er. Kravene er utvidet til å omfatte motstand mot knusing for grovt tilslag (Los Angeles-kategori) og innhold av kalkstein. Dette er i henhold til NS-EN 206:2013+NA:2014 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

For å samle alt på ett sted, og av hensyn til brukerne, er det også vist en sammenstilling av nasjonale krav til tilslag for betong ved at det er tatt inn krav fra NS-EN 206+NA og Statens vegvesen håndbok R762 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, hovedprosess 8. 

Dokumentasjon av farlige stoffer
Veiledning om farlige stoffer er revidert ved at det er tatt inn en generell henvisning til Miljødirektoratets retningslinjer og Statens strålevern sine anbefalinger. Det er per i dag ingen krav til innhold av farlige stoffer i tilslag for betong i Norge, men det anbefales inntil videre å forholde seg til forurensningsforskriftens normverdier. Fare for utlekking av tungmetaller og radon i tillegg til stråling fra tilslag skal vurderes og undersøkes der det er relevant for den tiltenkte sluttbruken og angis hvis innholdet overskrider de anbefalte grenseverdiene. For å dokumentere naturlig variasjon i forekomsten skal det tas tilstrekkelig antall prøver og angis medianverdi. Det nasjonale tillegget viser hvordan dette kan angis i ytelseserklæringen. 

CE-merking og ytelseserklæring
Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) stiller blant annet krav til CE-merking og ytelseserklæring for betongtilslag. Alle kravene som er knyttet til CE-merkingen står listet i tillegg ZA i standarden. Det er produsentens ansvar å dokumentere kvalitet av tilslaget og byggherrens/bestillers ansvar å etterspørre det. Det nasjonale tillegget inneholder et eksempel på både CE-merking og en ytelseserklæring. 

Hvem, hva og hvor
Det nye nasjonale tillegget kan skaffes via følgende tre i tre produkter (se også nederst på denne siden):

 • Det nasjonale tillegget selges alene som NS-EN 12620:2002+A1:2008/NA:2016. Det er for de som har standarden på norsk eller engelsk fra før og kun ønsker tillegget.
 • Norsk oversettelse av standarden inklusive nytt nasjonalt tillegg.
 • Engelsk versjon av standarden inklusive nytt nasjonalt tillegg.

Det nasjonale tillegget for betongtilslag er utarbeidet av en arbeidsgruppe under tilslagskomiteen (SN/K 005) i Standard Norge. Arbeidsgruppen har hatt en balansert og god sammensetning med representanter fra myndigheter, betongprodusenter, tilslagsprodusenter og sertifiseringsorgan. 

Oversikt over relevante standarder for tilslag
Standarden for betongtilslag er en av i alt åtte produktstandarder for tilslag. Mange av dem er utgitt med nasjonale tillegg (NA) som vist i denne oversikten:

 • NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016 Tilslag for betong
 • NS-EN 13043:2002+NA:2008 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer
 • NS-EN 13055: 2016 Lett tilslag
 • NS-EN 13139:2002 Tilslag for mørtel
 • NS-EN 13242: 2002+A1:2007+NA:2009 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging
 • NS-EN 13285:2010 Mekanisk stabiliserte masser - Spesifikasjoner
 • NS-EN 13383-1:2002 Vassbyggingsstein - Del 1: Spesifikasjoner - (innbefattet rettelsesblad AC:2004)
 • NS-EN 13450:2002+NA:2009 Tilslag for jernbaneballast

Kontakt
For spørsmål om standardene for tilslag, ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold

Sist oppdatert: 2017-03-13

NOK 534,00 (eks. mva)

Nasjonalt tillegg NA - Tilslag for betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 158,00 (eks. mva)

Tilslag for betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 818,00 (eks. mva)

Tilslag for betong

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter