Motorveg

Standarder for bærekraftsvurderinger av anlegg og veger

Standard Norge lanserer nå en oversikt over hvilke verktøy som finnes når du skal gjøre bærekraftsvurderinger knyttet til anlegg og veger. Mye er på plass.

Bærekraft består av tre pilarer:

 1. Miljø
 2. Samfunn
 3. Økonomi

Oversikten viser overordnede standarder for bærekraft og hvilke standarder som er spesifikke innenfor de tre pilarene. 

Overordnede standarder for bærekraft for anlegg og veger
Det finnes følgende standarder og pågående prosjekter for bærekraft som gjelder for alle typer anlegg.

 • CWA 17089 Indikatorer for bærekraftsvurdering av vegerI januar 2017 ble det lansert et nytt kravdokument (forløp til standard) som beskriver en felles europeisk metode for å vurdere bærekraftsaspektet ved eksisterende og planlagte veger. Standarden definerer 21 ulike bærekraftsindikatorer fordelt på tre kategorier: Miljøindikatorer (materialer, gjenbruk, energi, avfall, global oppvarming, biokjemi etc.), økonomi (LCC) og sosialt/samfunn (sikkerhet, støy, rullemotstand).
 • Det pågår utvikling av en standard for bærekraftig anlegg, prEN 15643-5 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works. Arbeidet pågår i CEN/TC 350 WG 6 Civil Engineering works og standarden ventes ferdig ved årsskiftet 2017/2018.
 • NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar kalles verdens viktigste standard. Målet med samfunnsansvar er å bidra til bærekraftig utvikling og denne standarden gir deg et verktøy for effektivt å jobbe mot en samfunnsansvarlig organisasjon. 

Miljøaspekter i bærekraft
NS-EN ISO 14000-serien for miljøledelse inneholder flere deler hvor NS-EN ISO 14001 for miljøledelse er navet. 

Flere av delene omhandler klimaspor, hvorav to sentrale dokumenter er ISO/TS 14067 (klimaspor for produkter) og SN-ISO/TR 14069 (klimaspor for organisasjoner). 

Miljødeklarasjon av produkter/byggevarer

 • Det er en felles europeisk standard for miljødeklarasjoner av alle typer byggevarer. Den heter NS-EN 15804 Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. Vi har norske eksempler på hvordan den brukt på tilslag og asfalt.
 • Som underlag til standarden for miljødeklarasjoner, pågår det utarbeidelse av felleseuropeiske produktkategoriregler for tilslag og asfalt slik at alle produsenter deklarerer etter det samme rammeverket. Dette arbeidet foregår i CEN/TC 227 WG 6 Sustainability og CEN/TC 154 WG 13 Dangerous substances.
 • NS-EN 15942, Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Kommunikasjonsformat bedrift til bedrift. Standarden gir en mal for hvordan miljødeklarasjoner etter NS-EN 15804 skal se ut.

Klimagassberegning av transport
Siden transport er en vesentlig del av anleggsvirksomheten, kan det være relevant å se til 

 • NS-EN 16258 Metode for beregning av og deklarering av energiforbruk og klimagassutslipp for transporttjenester (vare- og persontransport). Den finnes på norsk.

Samfunnsaspekter i bærekraft
Det finnes standarder for måling av støy hos mottaker (bebyggelse langs veier) og som også brukes i forhold til T-1442 angående støy i arealplanlegging (Miljødirektoratet), og standarder for måling av vibrasjoner. 

 • NS 4815-1:2006 Måling av yrkesmessig eksponering av støy for arbeidstakere - Del 1: Forenklet metode. 
 • NS 8174-1, Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Teknisk metode
 • NS 8174-2, Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode
 • NS-EN ISO 9612 Akustikk - Bestemmelse av støyeksponering i arbeidsmiljø - Teknisk metode
 • NS-ISO 1996-1, Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 1: Grunnleggende størrelser og vurderingsprosedyrer
 • NS-ISO 1996-2, Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 2: Bestemmelse av støynivåer
 • NS-EN ISO 11690-1 Akustikk - Anbefalt praksis for utforming av maskinutstyrte arbeidsplasser med lavt støynivå - Del 1: Strategier for arbeid med støy
 • NS 8141 Vibrasjoner og støte angir blant annet veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk for å unngå skader. Standarden består av flere deler.
 • NS 8176, Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

I tillegg finnes metoder for måling av støv fra anleggsvirksomhet:

 • NS 4860 Luftundersøkelse - Måling av totalkonsentrasjon av støv og røyk i arbeidsatmosfære ved bruk av personbåret prøvetaker
 • NS 4852 Luftundersøkelse - Uteluft - Måling av støvnedfallSe også søkfunksjon for måling av støy og støv

Økonomi
Vi vil trekke fram tre standarder som verktøy for å vurdere økonomi:

 • NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av et byggverk eller en del. NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader.
 • NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning. Standarden angir krav til etablering, iverksetting, vedlikehold og forbedring av et energiledelsessystem. Formålet er å gjøre det mulig for en organisasjon å oppnå kontinuerlig forbedring av sin energiytelse, inklusive energieffektivitet, energianvendelse og energiforbruk på en systematisk måte. Standarden kan brukes av enhver organisasjon som ønsker å sikre at den oppfyller sin fastsatte energipolitikk, og som ønsker å vise dette for andre. Den kan tilpasses til eller integreres i andre styringssystemer som bedriften har.
 • NS 6430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC). Standarden0 brukes ved inngåelse av en avtale om garantert energisparing mellom en oppdragsgiver og en energientreprenør. Denne standarden er et viktig bidrag for å nå en målsetning om å gjøre bygninger tilnærmet energinøytrale. Standarden kan anvendes på nye anlegg, men vil også være svært effektivt på en eksisterende bygningsmasse.

Sist oppdatert: 2017-09-07