Ny versjon av NS 3960 for brannalarmanlegg er på høring

Benytt muligheten til å si din mening om standarden for brannaramanlegg innen høringsfristen 20. desember.

NS 3960 for brannalarmanlegg foreligger nå på høring i revidert utgave på vår høringsportal (benevnet som prNS 3960). Der kan du nå lese høringsforslaget og kommentere på det. Se også høringsnotatet foran i høringsforslaget.

Lenke til høringsdokumentet.

Revisjonsarbeidet har pågått aktivt siden i april i år, og det har vært en intens prosess for å få ferdigstilt høringseksemplaret slik at høringen kan gjennomføres i løpet av inneværende kalenderår. Etter utløp av høringsfristen, vil høringskommentarene bli behandlet av Standard Norges komité SN/K 011 Brannalarmsystemer så raskt som mulig. Målet er å ha ny utgave av NS 3960 publisert ca. februar 2019.

Mandatet for revisjonen

Selve arbeidet med revisjonen har vært utført av en arbeidsgruppe under SN/K 011 og mandatet til arbeidsgruppen er som følger:

«Brannalarmkomiteen SN/K 011 har etablert en arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå og oppdatere NS3960, basert på erfaringer fra praktisk anvendelse siden publisering 2013. Arbeidsgruppen oppfordres til å vurdere utviklingen for internasjonale standarder i forhold til behov for tilpasning for målsetting og intensjon for anvendelse av ny utgave av NS 3960.

I mandatet inngår å implementere og eventuelt tilpasse funksjonsspesifikke krav for anvendelse og dimensjonering av brannalarmanlegg fra VTEK17 til NS 3960.

Målsettingen må være at man skal beholde standardens nøkterne stil og ikke innføre nye krav med mindre praksis klart har avdekket svakheter med gjeldende utgave.

Arbeidsgruppen oppfordres til aktivt å gjennomgå FG sitt regelverk for brannalarm i driftsbygninger og veksthus (FG730 og FG740) for å implementere disse kravene universelt inn i NS39060».

Hva er nytt?

I hovedsak kan de foreslåtte endringene oppsummeres som følger:

 • Overføre detaljkrav fra VTEK17 til NS 3960 for leiligheter i boligblokker og røykvarsling i småhusbebyggelse
 • Krav til universelle krav for brannnvarsling for landbruk/veksthusnæring fra FG730/FG740 til NS 3960:
  - produkter basert på EN54-godkjennelser
  - prosjektering etter standard NS 3960
  - spesielle forhold og utfordringer konkretiseres i NS 3960
  - sertifisering for foretak/utførende etter KIWA-modellen
 • Korreksjon for detektorer kan utelates
  - sanitærrom utvidet bruk for utsatte bygningstyper
  - overhimlingsarealer - redusert bruk ved brannsikker overflate
  - selektiv overvåking – muligheten fjernes
 • Oppgradere drift og vedlikehold
  - krav til ettersyn forenkles
  - kontroll gis mer fleksibel mulighet for detektortesting
  - forhold til uavhengig kontroll konkretiseres
 • Optisk varsling - beskrivelse utvidet og konkretisert
 • Støysikker (revolvert) kabling for signalkommunikasjon
 • Sprinklertilkobling – mer utfyllende beskrevet for sprinklerkontrollenhet
 • Utvidet beskrivelse for implementering av alarmorganisering
 • Krav til 30 minutter alarm etter 24 timer normal drift på batteridrift
 • Harmonisering med standard for talevarsling – NS 3961
 • Kravene til selve prosjekteringen og dimensjoneringen av brannalarmanlegg er i all hovedsak videreført i forhold til dagens praksis
 • Krav til utstyr videreføres – (CPR-direktivet) CE-merket, EN54-godkjent
 • Krav til foretak (FG760) og utførende (FG750) videreføres

Alt i alt mener komiteen at det er utarbeidet et forslag til ny NS 3960 som speiler de tilbakemeldingene som har fremkommet siden standarden ble publisert i 2013 og implementert forhold, knyttet til standarden, som har utviklet seg i tidsperioden fram til nå. Ivaretatt i tråd med at standarden skal fremstå som nøktern, pragmatisk og konkret i forhold til hva som skal omtales.

Kontakt

For spørsmål om høringen og høringsforslaget, ta kontakt med prosjektleder Knut Løe,

Sist oppdatert: 2018-12-06