Parkanlegg med vann
Foto: Hanne G. Wells

Vil du være med å utarbeide ny Norsk Standard for «Blågrønn faktor»?

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Nå starter arbeidet med å lage Norsk Standard.

Ved nybygging og ombygging er klimatilpassing viktig slik at samfunnet blir best mulig rustet til å håndtere et mer uforutsigbart klima. Metodikken «blågrønn faktor» verdisetter vegetasjons- og vannelementer i byggesaker og i reguleringsplaner slik at utbyggingstiltak blir klimarobuste og gir god bokvalitet. 

Blågrønn faktor ble utarbeidet av blant annet Bærum og Oslo kommuner i regi av prosjektet Fremtidens byer. Arbeidet ble avsluttet i 2015. Nå har en opparbeidet erfaringer med metoden og flere parter ønsker at metodikken utvikles til en Norsk Standard.

Blågrønn faktor anvendes ved at det stilles et faktorkrav til et areal i forbindelse med byggesak eller i reguleringsplaner. Ved planlegging og prosjektering av bygget og uteområdene må dette kravet tas hensyn til og byggeplanen må justeres slik at de gir flest mulig blågrønne kvaliteter. Ved økt bruk av planter og vannelementer i tilknytning til det bygde miljø blir arealene mer robuste mot ekstrem nedbør.

Le, lek og rekreasjon

De grønne og blå elementene er også kjærkomne for livskvaliteten for de som bor og ferdes i området. Vegetasjon og vann gir habitat for mange fugler og insekter samtidig som de binder støv og forurensning, demper støy, gir le og jevnere temperaturer. Naturen er også gunstig for barns lek og utvikling, og for alles hvile og rekreasjon.

Blågrønn faktor hever utbyggeres bevissthet om effekten av forskjellige blågrønne kvaliteter i uterom og hvordan disse kan ha flere funksjoner, f.eks. overvannshåndtering, rekreasjon, støy- og støvreduksjon og sikring.

Er du interessert?

Standarden utarbeides av en komite med eksperter innenfor relevante interesseområder. Det arbeides i en konsensus-prosess. Det vil i dette tilfellet bety at man tar utgangspunkt i metoden, samt erfaringer med den og gjennom en konsensusprosess bearbeider dokumentet slik at standarden blir et resultat av enighet og ikke favorisere en interesse eller en part. Ekspertene deltar med sin frivillige tid/ betalt av arbeidsgiver. Standard Norge stiller med prosjektleder og ivaretar en nøytral og troverdig prosess og videre vedlikehold av standarden etter utgivelse.

Vil du være med å sette standarden for «Blågrønn faktor»? Standard Norge rekrutter nå fagpersoner til komitearbeidet. Første møte er planlagt 14. juni. Meld din interesse til Hanne G. Wells!

Sist oppdatert: 2018-06-20