Personer som vasker vindu på et høyhus
Fallsikring av helt avgjørende for sikkerheten til personer som jobber i høyden. (Foto: Line Hopmoen)

Forslag til ny Norsk Standard for fallsikring på høring

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til at personer skader seg alvorlig eller mister livet i forbindelse med utførelse av arbeid. Vi har nå sendt ut på høring et forslag til en helt ny standard for fallsikring ved arbeid i høyden.

Standarden, NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Utførelse og opplæring, er på høring fram til 15. februar 2020. Høringsforslaget benevnes prNS 9610 mens det er på høring.

Følger opp krav i regelverket

Hensikten med standarden er å gi et verktøy som utdyper og gir nærmere bestemmelser om hvordan kravene i regelverket kan oppnås. I tillegg kan standarden også brukes som oppslagsverk for alle aktører som er omfattet av regelverket knyttet til bruk av personlig verneutstyr (PVU) ved arbeid i høyden. I standarden er det lagt til grunn av kollektive sikringstiltak blir prioritert framfor bruk av PVU ved arbeid i høyden.

Mulighet for sertifisering

Bestemmelsen i kapittel 16 Krav til opplæringsvirksomhet kan fungere som grunnlag for sertifisering av virksomheter.

Bredt sammensatt standardiseringskomité

Høringsforslaget er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 279 Arbeid i høyden. Den består av representanter fra myndigheter, bransjeforeninger, stillasprodusenter, leverandører, utleiere, brukere, opplæringsvirksomheter og sertifiseringsorgan.

Høringsforslag og kommentarer

Du kan laste ned høringsforslaget gratis på vår tjeneste Standarder på høring. Der er det også mulig å gi eventuelle høringskommentarer.

Dersom du har spørsmål, kan prosjektleder Jens Gran, jg@standard.no, kontaktes.

Standarder bidrar til FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nummer 8

FNs bærekraftsmål nummer 12

Å sikre ansatte for å hindre ulykker er et bidrag for anstendig arbeid og ansvarlig produksjon. Les mer om standarder og FNs bærekraftsmål

Sist oppdatert: 2019-11-21