Brann

Ny, revidert utgave av brannalarmstandarden

Standarden NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, har kommet i ny utgave og erstatter 2013-versjonen.

Ivaretar krav i lovverket

I og med at NS 3960 ivaretar funksjonskravene i både byggeforskriften og forskrift om brannforebygging, er den med på å konkretisere:

  • Hvordan anlegg skal utformes og dimensjoneres
  • Krav til alarmoverføring til brannberedskap for installerte brannalarmanlegg
  • Krav til optimalt konsept for drift og vedlikehold av installerte anlegg

Gjennomgang og oppgradering

Etter fem års bruk var tiden moden for en gjennomgang og revisjon av standarden. Gjennomgangen er basert på nødvendige oppgraderinger på grunn av endringer i europeiske standarder, tilbakemeldinger fra markedet og brukere, og det var behov for å implementere de funksjonsspesifikke kravene for anvendelse og dimensjonering av brannalarmanlegg fra VTEK17. Dette siste gjelder også bestemmelsene for boligblokker og småhusbebyggelse. I tillegg er det under revisjonen tatt hensyn til FGs regelverk for brannalarm i driftsbygninger og veksthus (FG730 og FG740) som har blitt nye deler i NS 3960.

Komponentene regulert

Selve komponentene i et brannalarmanlegg er regulert i NS-EN 54-serien av europeiske standarder. NS-EN 54 består av 30 ulike deler som hver tar for seg de ulike komponentene i anlegget blant annet sentraler og detektorer. Utstyret er i utvikling, og det utarbeides derfor stadig nye deler innenfor NS-EN 54-serien.

Reduksjon av brannomkomne

Utstrakt bruk av brannalarmanlegg er en viktig bidragsyter til reduksjonen i antallet omkomne ved brann i publikumsbygg, mener Noralarm, som har deltatt i arbeidet med revisjonen av NS 3960.

Allerede med innføringen av TEK10 ble det tatt inn skjerpede krav til bruk av brannalarm og røykvarslere. Med innføringen av TEK17 ble dette videreført. Når dette sikkerhetsnivået for brannalarm også legges til grunn for oppgradering av eldre bygningsmasse, vil det totalt sett resultere i bedret brannsikkerhet.

Kvalifisert personell

Kun personell som kan dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis skal kunne prosjektere, installere, drifte og vedlikeholde brannalarmanlegg. Kompetanse som er verifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, vil f.eks. imøtekomme kravene i NS 3960.

Erfaringene viser at kompetansen til de utførende og pre-aksepterte løsningsforslag for anvendelse, høyner kvaliteten på installerte anlegg. I tillegg bidrar det til å høyne kvaliteten i installasjonene og redusere konsekvensene for brannrisiko.

Revisjon med stort engasjement

Det er Standard Norges komité SN/K 011 Brannalarmanlegg som står bak denne standarden for brannalarmanlegg.

Det var stor interesse for revisjonen når standarden var på høring, og det kom inn mange kommentarer på høringsutkastet. Alle kommentarene ble vurdert av standardiseringskomiteen og flere av dem ble det tatt hensyn til.

Sist oppdatert: 2019-04-10

NS 3960:2019

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang