Trekroner sett fra bakken

Vil du utvikle Norsk Standard for trærs økonomiske verdi?

Standard Norge starter i høst utviklingen av en Norsk Standard for verdisetting av trær. Nå søker vi fagpersoner som vil delta i dette arbeidet.

Målet er en standard som beskriver en omforent metode for verdisetting av trær. Standarden kan brukes i skadeoppgjør og i nabokonflikter, og dermed redusere konfliktnivået og forenkle prosessen med erstatningsberegning. Standarden kan også brukes forebyggende ved å verdisette trær i forkant av mulig skade, for eksempel før et gravearbeid.

Standarden skal utarbeides av en bredt sammensatt standardiseringskomité med medlemmer som representerer relevante interesseområder.

Bakgrunn

I 2003 ga et samlet dansk fagmiljø ut verdisettingsmetoden «VAT 03, Værdisætning af træer». Denne metoden brukes i Norge og har vist seg godt egnet for bruk også under norske forhold. Metoden gir en moderat verdi basert på så objektive kriterier som mulig, og har flere ganger blitt brukt i rettsaker også her i landet. 

VAT 03 ble revidert i fjor og utgitt som VAT 19. I arbeidet med Norsk Standard for verdisetting av trær, planlegger vi å ta utgangspunkt i den danske metoden, erfaringer med den og erfaringer med verdsetting av trær i Norge.

En norsk faggruppe som ga innspill til revisjonen av den danske metoden, og bransjen ellers, har gitt uttrykk for at en Norsk Standard bør ligge så nær den danske standarden som mulig. Med dette utgangspunktet bør en Norsk Standard kunne utvikles relativt raskt. 

Vil du delta?

Det første komitémøtet avholdes 9. september klokken 12 (digitalt møte).

Kontakt Standard Norges prosjektleder Hanne Wells dersom du eller din virksomhet vil bidra i arbeidet.

Les mer om standardisering

Les om Norsk Standard for blågrønn faktor

Sist oppdatert: 2020-09-02