Byggeplass

Norsk Standard for BIM-objekter for byggverk på høring

NS 8360 BIM-objekter for byggverk setter krav til BIM-objekters navngiving, typekoding, egenskaper og angir god modellpraksis. Nå er en ny utgave av standarden på trappene, og forslaget er på høring frem 11. mars 2021. Samtidig endrer vi også fra en standard til en serie standarder.

NS 8360 omfatter utveksling av BIM-objekter på åpne formater. Standarden angir en spesifikasjon av BIM-objekttyper og støtter generiske og produktspesifikke objekttyper. Samtidig standardiseres også bruken av IFC og dataordbok til utveksling av objekt informasjon.

Så langt har dette vært en standard, men NS 8360 blir nå endret til en serie av standarder, og det er den første delen i serien som nå er på høring. Målet med denne, NS 8360-1, er å forenkle samhandlingen i et prosjekt med BIM. Dette omfatter støtte for automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster mellom ulike programvarer.

Bruk av BIM vil på den måten bidra til å gi økt effektivitet og kvalitet. Dette vil effektivisere samarbeid mellom fag, gi enklere tilgang til informasjon, redusere antall feilkilder, øke gjenbrukbarhet av data og redusere dobbeltarbeid.

Etter ønske fra byggenæringen om å etablere standardisert praksis for BIM-modeller, begynte vi i mars 2019 et revisjonsarbeid av dagens standard, NS 8360, fra 2015.

Det ble tidlig i prosessen besluttet at det vil være gunstig å splitte opp standarden i flere deler. Oppdelingen gjøres blant annet for å inkludere nye temaer knyttet til energiberegning, infrastruktur og GIS, men også for å kunne foreta hyppige revisjoner av enkelte deler ettersom utviklingen innenfor BIM går raskt. Dette vil gjøre det enklere for brukerne ved at mindre deler kan revideres, i stedet for at en hel, mye mer omfattende standard må komme i ny versjon.

Det er foreløpig planlagt følgende deler i NS 8360-serien:

  • Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper.
  • Tverrfaglig merkesystem (TFM)
  • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
  • Energiberegning
  • Infrastruktur og geografisk informasjonssystemer (GIS)

Høringen

Forslaget til standard, som benevnes prNS 8360-1:2021 når den er på høring, er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 380 BIM-objekter for byggverk. Standarden er på høring fram til 11. mars 2021. Last ned høringsforslaget på vår gratis tjeneste “Standarder på høring”.

De øvrige delene av standardserien forventes å komme på høring i løpet av 2021, bortsett fra den om GIS som først forventes klar i 2022.

(Denne artikkelen er også gjengitt i Byggeindustrien 2-2021.)

Sist oppdatert: 2021-02-26