Fasade på kontorbygning
(Foto: Mediegruppa ved Sollerudstranda skole)

Ny Norsk Standard for bygningers energiytelse på høring

NS 3032 gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget til standard er på høring til 30. september.

NS 3032 Bygningers energiytelse – Beregning av effektbehov, erstatter formelt ingen eksiterende Norsk Standard. Derimot har standarden NS 3032 Bygningers energi- og effektbudsjett fra 1984 vært tilbaketrukket siden 2007. Denne nye standarden er en videreføring av den fra 1984, men med et omarbeidet og utvidet formål.

NS 3032 viser metode for å beregne effektbehovet til varme- og kjølesystemer i bygninger. Standarden kan også benyttes til å beregne bygningers forventede elektriske effektbehov, eller effektbehov til andre energikilder som fjernvarme, fjernkjøling og biovarmeløsninger.  

Standarden er tilpasset dynamiske beregningsprogrammer. Standarden viser til de europeiske standardene som er utarbeidet for bygningsenergi-direktivet (EPB-standardene).

Standarden er relevant til å

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller et bestemt kravsnivå for effektbehov
  • dokumentere teoretisk effektbehov
  • vise et typisk nivå på eksisterende bygningers effektbehov
  • dokumentere egenprodusert effekt fra stedlige energikilder
  • optimalisere effektytelsen til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger eller spesifiserte bruksbetingelser
  • vurdere virkningen av mulige effekttiltak på eksisterende bygninger ved å beregne effektbehovet med og uten effekttiltak, både med hensyn til redusert effektbruk og reduserte effektkostnader
  • beregne effektbudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen og lokale klimadata

I standardiseringskomiteen har det vært mange diskusjoner om et bestemt punkt, og vi ber derfor spesielt om tilbakemelding på dette punktet. Det om handler om i hvilken grad det er relevant å beskrive tre informative metoder for å beregne og sammenligne bygningers energiytelse ved normerte betingelser i hhv. lokalklima og standard referanseklima.

Høringsdokument

Standarden benevnes prNS 3032 mens den er på høring. Forstavelsen «pr» er lagt til for å vise at det er et utkast til standard. Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 30. september 2021.

Alle innkomne kommentarer vil bli behandlet av standardiseringskomiteen.

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om dette høringsforslaget kan du kontakte prosjektleder Jens O. Gran.

Sist oppdatert: 2021-11-15