Byggeplass
Illustrasjonsbilde fra utbyggingen av Lysaker Brygge

Ny Norsk Standard for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser på høring

NS 3770 er en standard som er under utvikling og den vil bestå av flere deler. Nå er del 1, NS 3770-1 som omhandler termer og definisjoner, på høring fram til 4. desember. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til forslaget.

Formålet med NS 3770-1 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - Del 1: Termer og definisjoner er å gjøre transformasjonen til bruk av utslippsfri teknologi på bygge- og anleggsplassen, lettere. Dette gjøres ved å skape en ensartet forståelse av termer, systemgrenser og definisjoner brukt for utslippsfri teknologi.

Aktører bør bruke standarden til å definere rammene for sitt prosjekt. Det må tas stilling til om kravene til bruk av utslippsfri teknologi i prosjektet skal begrenses til anleggsområdet, om og eventuelt i hvilken grad transport til og fra anleggsområdet skal inkluderes og hvor langt kravene til transport til og fra anleggsområdet skal strekke seg.

NS 3770-1 er laget for å gi enkle og omforente begreper når bygge- og anleggsplasser skal gjøres mest mulige utslippsfrie. Begrepene er ment å dekke både bygg- og anleggsektoren. For å gjøre dette entydig introduseres begrepene byggeobjekt, byggeplass og anleggsområde. Anleggsområdet omfatter både ferdig bygg, anlegg, utearealer, midlertidig berørte arealer, rigg, mellomlager og andre støttearealer.

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Forslaget til standard benevnes prNS 3770-1 mens det er på høring. Høringsfristen er 4. desember 2021.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt på info@standard.no.

Sist oppdatert: 2022-01-05