Bygg under oppføring og byggekran

Rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 revideres

Før sommeren besluttet Standard Norge at det skal tas en full gjennomgang og revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 med tilhørende blanketter. Det forventes at revisjonen av standardene vil gjøre disse mer tilpasset det eksisterende markedet og den teknologiske utviklingen.

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid ble utarbeidet og satt i kraft i 2000. Standard Norge har løpende vurdert behovet for å oppdatere NS 8401 og NS 8402, og i 2007 og 2010 ble det foretatt mindre revisjoner av standardene.

Revisjonen som nå er under oppstart vil medføre at transaksjonskostnadene for partene reduseres, sammenlignet med dagens situasjon hvor standardene i mindre grad er tilpasset den virkeligheten de skal fungere i. Det er også grunn til å forvente at bedre tilpassede standarder vil gjøre behovet for individuelle tilpasninger og tillegg mindre. Det vil generelt virke konfliktdempende og prosessbesparende.

Behov for revisjon

Det er utviklingen av kontraktene, deres omfang og kompleksitet, og ikke minst den digitaliseringsprosessen som er i ferd med å sette sitt preg også på BAE-næringen, som først og fremst utløser behovet for revisjon. I tillegg har størrelsen og kompleksiteten på byggeprosjektene endret seg dramatisk. Dette gjelder ikke bare disse to rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402, men også de øvrige standardkontraktene.

For å avdekke revisjonsbehovet for de juridiske standardene innenfor bygg og anlegg, nedsatte Standard Norge i 2019 en arbeidsgruppe bestående av representanter for Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Statsbygg, Nye Veier og Norsk Eiendom. Gruppen ble ledet av Knut Kaasen, professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Arbeidsgruppens konklusjoner ble lagt fram i rapporten «Utredning av revisjonsbehov – Juridiske standarder for bygg og anlegg» datert 18. september 2019 og en tilleggsrapport datert 25. mars 2021. Kort oppsummert var deltakerne i arbeidsgruppa enige om revisjonsbehovet, men hadde ulik oppfatning når det gjaldt prioritering mellom revisjon av NS 8401 og NS 8402, og utarbeidelse av en ny standard for samspillskontrakter.

Standard Norges sektorstyre BAE støttet 3. juni 2021 mandatet for full gjennomgang og revisjon av NS 8401 og NS 8402, med tilhørende blanketter.

Det kan stilles spørsmål ved om det er behov for to standarder som er så like som NS 8401 og NS 8402. Det har vært antydet at det kan være hensiktsmessig med to standarder, men da avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet etter mønster av NS 8405 og NS 8406. Dette blir det opp til komiteen å avgjøre.

Oppstart i oktober

Standard Norge har engasjert Herman Bruserud som komitéleder. Oppstartsmøte er berammet til 25. oktober 2021.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Morten Lund.

 

(Denne saken var også på trykk i Byggeindustrien nr. 13-2021.)

Sist oppdatert: 2021-11-15