Boligbrokk i mur
Boligkompleks på Lysaker Brygge

Forslag til Norsk Standard om steg og leveranser i byggverkets livssyklus er på høring

NS 3467 beskriver et rammeverk med ti steg gjennom hele livssyklusen til et byggverk. Standarden tar utgangspunkt i fasenormen «Neste Steg» og «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» som ble utviklet på oppdrag av Bygg21 i 2015–2019. Du eller din virksomhet har mulighet til å komme med høringskommentarer innen 16. mai.

NS 3467 omfatter prosesser fra behovet for et byggverk oppstår til byggverket avvikles eller ombrukes. Standarden kan brukes for byggverk av alle størrelser og med alle nivåer av kompleksitet, og gjelder for både offentlige og private byggverk.

Standarden beskriver relevante prosesser, informasjonsleveranser og perspektiver for hvert av de ti stegene. Arbeidet i hvert steg baseres på informasjon og beslutninger fra foregående steg. Dokumentet er utarbeidet slik at det kan benyttes uavhengig av prosjektets gjennomføringsmodell.

Standarden er ment å bidra til

  • økt forståelse for ulike perspektiver og helheten av byggverket
  • at partene benytter sammenfallende begreper og terminologi på en ensartet måte
  • økt forståelse av hvilke beslutninger som bør fattes når og hvilken informasjon som bør foreligge for å fatte disse på riktig grunnlag
  • bedre informasjonsflyt mellom aktørene – færre misforståelser og feil
  • at aktører fases inn på riktig tidspunkt i byggprosessen og leveransene kommer til rett tid
  • større forutsigbarhet
  • lavere risiko og konfliktnivå
  • økt produktivitet, bedre anskaffelsesprosesser og verdiskaping
  • økt forståelse for hvordan krav til bærekraft kan innarbeides fra oppstart.

Målgruppen for NS 3467 er aktører involvert i anskaffelse, planlegging, prosjektering, bygging eller ferdigstillelse av byggverk. I tillegg vil standarden også være relevant for forvaltning av byggverk inkludert drift, vedlikehold, utvikling og avvikling, herunder leveranse av tjenester.

NS 3467 bør legges til grunn for, og refereres til, i konkurransedokumenter, prosjektets prosess- og leveransebeskrivelser, framdriftsplaner og lignende.

Standarden er utviklet av Standard Norges komité SN/K 371 som også vil behandle alle høringskommentarer som kommer inn under høringsrunden.

Høringsdokument

Du finner høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang, er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Forslaget til standard benevnes prNS 3467 mens det er på høring. Høringsfristen er 16. mai 2022.

Alle innkomne kommentarer vil bli behandlet av standardiseringskomiteen.

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om dette høringsforslaget kan du kontakte prosjektleder Merete Fadler.

Sist oppdatert: 2022-04-07