NS 3420-GK er revidert og på høring

Norsk Standard NS 3420-G for grunnarbeider er for tiden under revisjon. Revisjonen har medført at standarden deles i åtte. Den første av disse nye delstandardene, NS 3420-GK Grunnarbeider – Peler, er nå på høring fram til 1. oktober.

Oppdeling i flere fagdeler kan gjøre fremtidige revisjoner enklere, både med tanke på utviklingstempo innenfor de ulike fagfeltene, størrelse på dokumentene og sammensetning av komitéene. De åtte delene er som erstatter NS 3420-G:2019 er

 • NS 3420-GB Grunnforsterkning
 • NS 3420-GE Boring i berg og løsmasser
 • NS 3420-GH Støttekonstruksjoner
 • NS 3420-GK Peler
 • NS 3420-GM Brønner
 • NS 3420-GQ Injeksjonsarbeider
 • NS 3420-GS Berg- og løsmasseforankringer
 • NS 3420-GU Geosynteter

Mens del GK er på høring nå, vil de øvrige nye delene komme på høring fortløpende utover høsten og vinteren.

Hva er nytt?

Innholdet i NS 3420-GK er i all hovedsak en revisjon av punkt GK i NS 3420G.2019. Det et gjort oppdateringer og omfattende endringer. Noen av de andre viktigste er:

 • Innholdet er gjennomgått og oppdatert basert på erfaringer siden forrige revisjon.
 • Det er tatt med postgrunnlag for samtidig borede og injiserte peler.
 • Jetpeler/jetinjisering er flyttet til del GB.
 • Dybler for peler er nå spesifisert i del GK. Dette ble tidligere hentet fra punkt GS.
 • Forboring er tatt inn som forberedende arbeider for neddrevne peler.
 • Ventetid for pelerigg er tatt inn som egen kode.
 • Det er skilt klarere mellom borede pilarer og borede stålrørspeler.
 • Videoinspeksjon i stålrør er tatt inn som undersøkelsesmetode.
 • Nedboring av stålrør er samkjørt og flyttet ut til del GE, Boring i berg og løsmasser.
 • Det er laget egne koder for utsetting, innmåling og nivellering av peler.
 • Det er laget egne koder for prøvebelastning av trykkpeler og kontroll av strekkpeler.
 • Det er laget egne koder for kjerneboring i forbindelse med utstøping av peler.
 • Det er laget egne koder for katodisk beskyttelse av stålpeler.
 • Nye standarder er innarbeidet.• Det er foretatt en del redaksjonelle endringer.
 • Utstøping av vannfylt stålrør er oppdatert i henhold til revidert publikasjon 5 fra Norsk Betongforening fra 2022.

Standarden er koordinert med siste revisjon av Peleveiledningen fra Norsk Geoteknisk Forening fra 2019 og Statens vegvesens Prosesskode R762 fra 2018.

Si din mening

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 1. oktober 2022. Du finner lenke til høringsforslaget på siden Standarder på høring. De er gratis å få tilgang til høringsdokumentet. Det eneste som kreves er at du er registrert som bruker. 

Har du spørsmål kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Tom Erik Larsen.

Sist oppdatert: 2022-08-29