Vil du utvikle standarder innenfor sikringsbelysning?

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor sikringsbelysning. Nå inviterer vi potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Den norske komiteen skal bidra til utviklingen av nasjonale standarder.

Tid: 1. desember kl. 1200 – 1500

Sted: Standard Norge, Lilleakerveien 2A (reisebeskrivelse

Bakgrunn

Belysningssystemer i bebygde strøk er hovedsakelig dimensjonert for trafikksikkerhet og for å lyse opp stier og gangveier. I tillegg benyttes belysning av estetisk hensyn for å lyse opp bygningsdeler og kunst som man ønsker å vise frem. Belysning er i liten grad benyttet målrettet til å skape trygghet og sikkerhet for allmennheten i det offentlige rom. Mennesker søker seg til lys og oppfatter instinktivt lys som noe trygt og sikkert. Samtidig vet vi at belysningen må spille på lag med andre sikringstiltak for at det skal være effektivt.  

Det er liten kunnskap om belysning som sikringsfremmende og trygghetsskapende tiltak. Det gjøres en rekke feil i dimensjoneringen av sikringsbelysning og dette har ført til at belysningen enten i alt for liten grad tar hensyn til sikring og trygghet eller at belysningen blir overdimensjonert og benytter uhensiktsmessige løsninger.

Komiteen skal utvikle en ny Norsk Standard for sikringsbelysning som skal gi riktig rettet, godt fordelt og god nok belysning slik at det kan bidra til et trygt og sikkert område og være et effektivt mottiltak både mot kriminalitet og for økt trygghetsfølelse. Komiteen må vurdere hvorvidt standarden skal kun rette seg mot bebyggede strøk, eller om det også skal være rettet mot parker eller andre utearealer hvor det ikke er bebyggelse. Komiteen skal ha særlig fokus på hvordan en slik belysning kan dimensjoneres på en balansert måte med optimalt effektbruk og minimal lyssmitte.

Det første komitémøtet

Målet for møtet:

  • Etablere den norske komiteen og gjennomgå komiteens mandat
  • Invitere til å delta i arbeidet nasjonalt 

Tema for møtet:

  • Kort presentasjon av Standard Norge
  • Orientering om det internasjonale standardiseringsarbeidet for «Sikringsbelysning»
  • Mandat og sammensetning av den norske komiteen som er godkjent av Standard Norges sektorstyre BAE
  • Muligheter for å delta og påvirke dette viktige arbeidet og rammene for arbeid i komiteen
  • Møteplan for 2023 

Bli med i komiteen

Er dette arbeidet interessant for deg og din virksomhet? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Alexandra Haukaas

De som deltar i komiteen, forplikter seg til å delta aktivt i arbeidet med utvikling av standarder på området gjennom den norske komiteen for sikringsbelysning.

Sist oppdatert: 2022-10-17