Foto: Daniel Tafjord

Årets mest populære produkter innen bygg, anlegg og eiendom – 2022

Vi har samlet våre mest populære standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Sjekk listen og se om det er noe du mangler!


Mest populære kurs for BAE

Vi tilbyr e-læringskurs, digitale kurs, klasseromskurs og bedriftsinterne kurs. Samlet sett blir dette de mest populære kurstemaene.

 1. Kurs i NS 8405 og NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 2. Kurs i NS 8407 Totalentreprise
 3. Kurs i NS 5814:2021 – Krav til risikovurderinger
 4. Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
 5. Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis
 6. Kurs i NS 6450 og NS 6460 – ITB Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 7. Kurs i Samspillsentreprise
 8. Kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
 9. Kurs i NS-EN ISO 14001:2015 – Ledelsessystemer for miljø
 10. Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Se kommende kurs for BAE.
Se kommende kurs for juridiske standarder innen BAE.

 

Mest populære byggesaksblanketter

 1. Byggesaksblankett 5181:2016 Erklæring om ansvarsrett
 2. Byggesaksblankett 5185:2016 Gjennomføringsplan
 3. Byggesaksblankett 5149:2016 Kontrollerklæring med sluttrapport
 4. Byggesaksblankett 5191:2013 Plan for uavhengig kontroll
 5. Byggesaksblankett 5154:2015 Nabovarsel, Gjenpart nabovarsel og kvittering.

Samlingen med alle 18 byggesaksblankettene er for øvrig det mest populære produktet i denne kategorien.

Mest populære byggblanketter

 1. Byggblankett 8406 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 2. Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise 
 3. Byggblankett 8405 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 4. Byggblankett 8402:2011 Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 5.  Byggblankett 8417 A:2011 Formular for kontrakt om totalunderentreprise
 6.  Byggblankett 8401:2010 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag
 7. Byggblankett 3427:2019 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført
 8. Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
 9. Byggblankett 8440 B:2021 Byggherreforskriften - Oppgavefordeling
 10. Byggblankett 8440 A:2021 Byggherreforskriften - Kontrakt

 

Mest populære standardsamlinger, BAE 

 1. Byggesaksblanketter – Alle Byggesaksblanketter
 2. Juridisk standardsamling for bygg og anlegg
 3. NS 3420 Samling – Komplett
 4. NS 3420 Samling for Grunn- og terrengarbeider
 5. NS 3420 Samling for Bygg og anlegg
 6. Eurokode 0 + 1
 7. NS 3420 Samling for Tømrerarbeider
 8. Eurokode 3
 9. Komplett samling av Eurokoder
 10. Eurokode 7

 

Mest populære juridiske standarder for BAE

 1. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 2. NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 3. NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 4. NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 5. NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
 6. NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 7. NS 8415:2008 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 8. NS 3405:1984 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg
 9. NS 8416:2009 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse
 10. NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

 

Mest populære standarder, BAE

 1. NS 3451:2009+A1:2019 Bygningsdelstabell (OBS! Tilbaketrukket utgave)
 2. NS 8175:2019 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
 3. NS 3910:2020 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere 
 4. NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger 
 5. SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)
 6. NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder 
 7. NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner
 8. NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
 9. NS 3420-1:2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser
 10. NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjon
 11. NS 8416:2009 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse
 12. NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 13. NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
 14. NS 3600:2018 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
 15. NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 16. NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
 17. NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikas
 18. NS 3720:2018 Metode for klimagassberegninger for bygninger
 19. NS 3458:2004 Komprimering – Krav og utførelse
 20. NS 8400:2005 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Sist oppdatert: 2023-01-20