Arbeid i lavspenningsanlegg

Endringer i NEK 400:2014 - Byggevareforordningen

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli 2017.

Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for anvendelsen av CE-merking på disse varene.

Relevant regelverk

Byggevareforordningen er implementert i Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, og trådte i kraft 1 januar 2014.

I henhold til byggevareforordningen, skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Kabler som omsettes av produsenter og importører etter 1. juli 2017, skal være klassifisert i henhold til forordningens krav, hvilket innebærer at kabler skal klassifiseres i henhold til klassene definert i NS-EN 13501-6. Klassifiseringen innebærer at anvendelse av kabler ikke lenger kun kan baseres på samsvar med relevante NEK EN normer, men må tilfredsstille klassifiseringskravene i NS-EN 13501-6.

NEK 400:2014 har, i forbindelse med valg av kabler, en rekke henvisninger til NEK EN eller NEK IEC normer som skal tilfredsstilles. På grunn av de nye kravene til klassifisering er ikke alle disse referansene lenger riktig. NK64 har derfor, etter henstilling fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og NEK/NK 20 Kabler behandlet denne problemstillingen og vurdert hvilke endringer/tilpasninger som bør gjøres i NEK 400:2014 for at normsamlingen skal være tilpasset de nye kravene til klassifisering av kabler i henhold til NS-EN 13501-6.

Avklaring med myndighetene

De involverte parter (DiBK, DBS, Nkom, NK 20 og NK 64) er alle av den oppfatning at det er hensiktsmessig og fornuftig å implementer krav i NEK 400:2014 som er tilpasset de nye klassifiseringskravene. Partene mener at en endring av kravene i NEK 400:2014 vil være til stor hjelp for prosjekterende og utførende.

Beslutning i styret

NK 64 vedtok på sitt møte 9. februar 2017 å endre NEK 400:2014, med virkning fra 1. juli 2017. NK64s forslag til endringer ble vedtatt i NEKs styre 24. februar 2017.

 

Last ned corrigendum til NEK 400:2014 under som inneholder endringene i normen

 

Denne artikkelen ble først publisert på www.nek.no

Sist oppdatert: 2018-04-25

NOK 0,00 (eks. mva)

Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2017-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang