Norsk oppdrettsanlegg i en fjord.
Foto: Pixabay

Ny utgave av Norsk Standard for flytende akvakulturanlegg

På grunn av betydelig innovasjon og utvikling av konstruksjoner til flytende akvakulturanlegg, har vi revidert og utgitt en ny utgave av standarden NS 9415 i 2021. Det overordnede målet med standarden er å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå og samtidig angi beste praksis der det tidligere har vært rom for skjønn.

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruksom er standardens fulle navnhar som mål å forebygge rømming av fisk, og gir grunnleggende krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegget. I tillegg stiller standarden krav til hvilke undersøkelser som skal utføres på lokaliteten for anlegget i forkant av prosjekteringen av det flytende akvakulturanlegget.

Fra oppdrett til akvakultur

Siden 2009-utgaven er tittelen på standarden endret fra «flytende oppdrettsanlegg» til «flytende akvakulturanlegg» for tydeligere å vise hva standarden handler om. Termen «akvakultur» omfatter i tillegg til oppdrett av fisk og skalldyr, også dyrking av andre akvatiske organismer som alger.

Standardens omfang er utvidet til å omfatte nye typer akvakulturanlegg. Der tradisjonelle merder har flytekrage og påmontert notpose med naturlig vanngjennomstrømning, brukes nå termen «innhegning» for å inkludere andre typer barrierer mellom oppdrettsvolumet med fisk og omgivende vann. Disse innhengningene kan være halvlukkede med delvis gjennomstrømming av vann eller lukkede innhengninger som er lukket for naturlig vanngjennomstrømming. Den generelle termen «flyter» benyttes nå i stedet for «flytekrage» for å inkludere alle typer konstruksjoner som har som hovedfunksjon å gi oppdrift og stivhet til innhengningen.

Lokalitetsundersøkelse

Krav til lokalitetsundersøkelser inkluderer både minstekrav til undersøkelser og veiledning om hva som kan inngå i en utvidet undersøkelse. En viktig endring i den nye utgaven av standarden er at kravet til minste måleperiode for strøm er økt fra en til tre måneder for å sikre at undersøkelsen er representativ for de forhold som kan oppstå på lokaliteten.

Ekstrautstyr og etterkontroll

Standarden gir krav til materialer og hvilke beregninger og undersøkelser som skal inngå i prosjekteringen. Krav til samvirke mellom hovedkomponenter og mellom hovedkomponenter og ekstrautstyr har fått større oppmerksomhet. Det er også mer detaljerte krav til ekstrautstyr.

Det er gitt detaljerte krav til brukerhåndbok hvor kravene til ekstrautstyr og hovedkomponenter er likestilt. Standarden stiller nå også krav til utlegging og etterkontroll av forankring og angir kriterier for forlengelse av anleggets levetid.

Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, er ikke omfattet av standarden. Standarden angir heller ikke krav til arbeidsmiljø, fiskehelse, elektriske installasjoner og brannsikring av flytende akvakulturanlegg.

Henvises til og oppfyller krav i NYTEK22

NYTEK22-forskriften om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag, henviser til NS 9415 og standardens løsninger for oppfyllelse av forskriftskrav til lokalitetsundersøkelse, akvakulturanlegg, hovedkomponenter og ekstrautstyr. Revisjonen av NS 9415 og NYTEK22 har pågått parallelt med gjensidig utveksling av informasjon. Målet har vært at NS 9415:2021 og NYTEK22 er harmonisert og utfyller hverandre når det gjelder terminologi og tekniske funksjonskrav for å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg forårsaket av teknisk svikt.

Oversettes til engelsk

NS 9415:2021 er under oversettelse til engelsk høsten 2021 og vil mest sannsynlig bli publisert i løpet av høsten/vinteren 2021/2022. 

Les mer om NS 9415 på våre fagsider

Sist oppdatert: 2022-05-25

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang