Novembernytt - forbrukerrelevante prosjekter

På forbrukerområdet innenfor standardisering er det økende aktivitet og mange spennende, nye prosjekter. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis og blant mange interessante prosjekter, er dette noen av nyhetene i november.

Personvern og informasjonsteknologi
Under komiteen på området Internet of Things og relaterte teknologier, er det stor aktivitet.  Det er nedsatt flere arbeidsgrupper for å vurdere hvordan slike nettverk praktisk kan sammenkobles og fungere, man kartlegger markedsbehov og pågående aktiviteter i og utenfor IEC - og man ser på mulighetene innenfor «wearables» teknologien. Det ble i oktober 2016 ferdigstilt en rapport med anbefalinger, veikart og oversikt over standarder og mulige prosjekter.

Forbrukerpolitisk komité i ISO, ISO/COPOLCO, er interessert av hensyn til personvernspørsmål og Sør Korea ser ut til å få sekretariatet.

Nye utfordringer med «ny» økonomi  
Delingsøkonomi, regulering og standardisering er også et hett tema. Canada har fremmet forslag om å nedsette en arbeidsgruppe IWA (Workshop Agreement); en internasjonal workshop for å komme frem til en overenskomst innen området delingsøkonomi. Med delingsøkonomi menes i dette tilfellet at man gjerne har en pool; og låner og deler basert på tillit. Man har sett en økende utbredelse, og det er en innovativ måte å matche selger og kjøper. Samtidig er opparbeidede forbrukerrettigheter og et regulert marked i spill, fordi man ikke har en profesjonell selger å forholde seg til. Dette er ett eksemple på utfordringer på området som bør belyses, og det finnes også flere.  

Etiske produktmerker og grønne påstander
Markedsføringspåstander som «vaskes» grønne, har lenge vært i forbrukermyndighetenes søkelys. CASCO og COPOLCO nedsetter nå en arbeidsgruppe under betegnelsen JWG (Joint Working Group 49) for å undersøke utfordringer for forbrukerne ved den utstrakte «grønnvaskingen» som foregår, og for øvrig etiske påstander man eksponeres for. Arbeidsgruppens funn vil danne utgangspunktet for vurderingen av behovet for å utvikle retningslinjer på området.

Krav til instruktør av førerhund
I europeisk standardisering er det startet et nytt prosjekt og en ny komité, CEN/TC 452, som skal forsøke å utarbeide standardiserte referanser og kriterier for assistansehunder, førerhunder og «ekvipasjer». Man ser også for seg at det etter hvert er nødvendig å standardiserer spesifikke kompetansekrav hos instruktøren.

Universelt utformet turisme, tilgjengelig for alleI
Tilgjengelighet for alle, er et prioritert område innenfor standardiseringen. Internasjonalt har man nå igangsatt et prosjekt under komiteen Accesible tourism, med tilhørende områder. Selve komiteen for universell utforming heter ISO/TC 228 og arbeidsgruppen heter WG 14. Første møte i denne arbeidsgruppen er i februar 2017.

Se mer informajson om oversikten og hva som er nytt i november.

Sist oppdatert: 2016-11-21