Gammel dame legger kabal på nettbrett

Forbrukere og standardisering - nytt i november 2018

Her er en oppdatert oversikt over standarder og standardiseringsprosjekter som er spesielt relevante for forbrukere.

Ny, revidert standard om tilstandsanalyse

Revisjonen av NS 3600:2013 tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, er ferdig. Alle kommentarene som kom inn i høringsrunden er behandlet, og det reviderte utkastet er sendt videre til produksjon og ferdigstillelse. Etter all sannsynlighet vil standarden lanseres tidlig i 2019.  

Befolkningen blir stadig eldre

Det er igangsatt et stort internasjonalt standardiseringsarbeid for å utvikle standarder rettet mot den økende andelen eldre i befolkningen. En aldrene befolkning betyr nye utfordringer, men også muligheter.

Den svenske standardiseringsorganisasjonen SIS leder arbeidet og har hatt «kick off» hvor man kartla hvilke utfordringer man står overfor. Det gjelder ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet som sådan. Prosjektet vil i første omgang starte utredninger på områdene demens- og aldersinkluderende arbeidsliv.

Standard Norge vil opprette en nasjonal standardiseringskomité som skal arbeide med innspill til dette internasjonale arbeidet.

Dette er et viktig området og vi arrangerte et frokostmøte "Standard Morgen" onsdag 21. november i samarbeid med Oslo Met hvor det ble tatt oppp hvordan vi kan tilrettelegge arbeidsplasser og arenaer i samfunnet for bedre å inkludere alle, uansett alder og behov. Se presentasjonene fra frokostmøtet "Et inkluderende og aldersvennlig samfunn – standarder som verktøy".

Tilgjengelighet for alle og universell utforming i Europa og globalt

At befolkningen blir eldre betyr også at behovet for tilgjengelighet og tilrettelegging øker. Omkring 80 millioner mennesker i EU har en midlertidig eller permanent funksjonsnedsettelse. Mer enn noen gang tidligere er det søkelys på ikke-diskriminering, likeverdig tilgang og deltakelse overalt for alle grupper. Vi har blant annet FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og europeiske direktiv om tilgjengelighet og offentlige anskaffelser.

I tråd med arbeidet i Europa og erfaringer fra CEN SAGA (Strategic Advisory Group On Design for all) har ISO besluttet å opprette en tilsvarende internasjonal SAGA på området universell utforming. SIS leder også dette arbeidet.

Når det gjelder konkrete standarder på området har standardiseringskomiteen CEN/TC 315 Krav til tribuneanlegg, nettopp vært på høring. Standarden inneholder blant annet krav om tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Kommentarene fra høringsrunden er til behandling. Etter det vil standarden ferdigstilles og publiseres. 

Miljø

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har lansert et nytt standardiseringsarbeid med retningslinjer for bærekraftige anskaffelser. Denne standarden bygger på NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp som gir forbrukerne sikkerhet for at innkjøpsprosessen, også når det gjelder forbrukerprodukter, er i tråd med bærekraftsprinsipper.

Standarden som ble gitt på engelsk i 2017. Det jobbes nå med den norske oversettelsen og etter planen skal standarden på norsk bli ferdig i første kvartal 2019.

Se hele listen over relevante forbrukerprosjekter per november 2018.

Sist oppdatert: 2018-11-23