Tre barn i en trampoline

Forbrukernytt i september 2018

Flere nye standardiseringsprosjekt på forbrukerområdet er under oppseiling. Her kan du lese om relevante prosjekter per september.

Helseområdet
Særlig på helseområdet og tilgrensende områder ser vi en økt aktivitet og interesse for å sette i gang nye standardiseringsprosjekter. Nytt prosjekt på området helse, miljø og sikkerhet er et forslag fra ISO om å utarbeide en guideline med navnet Helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

I løpet av 4. kvartal 2018 vil Standard Norge starte opp et nytt, nasjonalt prosjekt på helsehygiene. Komiteen som skal arbeide med dette, vil få navnet SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser. Det blir kic-off i Bergen 20. september, og nærmere informasjon om oppstart av komitéarbeid vil blir lagt ut om ikke lenge.

Miljø
Fra den engelsek standardiseringsorganisasjonen BSI er det foreslått å lage en ny guide beregnet på finansmiljøet og som tar for seg ulike aspekter knyttet til bærekraft. Guiden skal utarbeides i en internasjonal komitè som vil få navnet Sustainable finance (Bærekraftig finans og grønne fond).

Forslaget vil bake bærekraftige vurderinger, miljø, samfunnshensyn og ledelsespraksis, også kalt ESG, inn i investeringsbeslutninger og finansielle betraktninger. Arbeidet skal til syvende og sist støtte det globale finanssystemet med å tilpasse seg møtet med de globale bærekraftsmål, slik disse kommer til uttrykk i FNs bærekraftsprogram, UNEP.

Man ønsker å mobilisere finansbransjen slik at den kan dra fordel av grønne og bærekraftige initiativ, program og ambisjoner. Arbeidet vil legge til rette for, og utformes slik at resultatet kan møte behovene hos ulike interessenter i den finansielle næringskjeden. Dette inkluderer investorer, fondsforvaltere og -eiere, pensjonsforvaltere, konsulenter, rådgivere og forbrukere.

Standard Norge har undersøkt interessen i det norske markedet og tilbakemeldingene tyder på at mange er positive til et slikt initiativ.

Produktsikkerhet
Produktsikkerhet er et område av stor betydning for forbrukerene. Vi ønsker alle at de produktene som utvikles og omsettes er så trygge som mulig. På produktsikkerhetsområdet er det fremsatt forslag til to nye standradiseringsarbeider. Både Risikohåndtering av forbrukerprodukter og Sikkerhetskrav til trampoliner, er arbeider som ligger an til å bli igangsatt ganske snart.

Sirkulær økonomi 
Internasjonalt har det vært stor oppmerksomhet og diskusjon rundt fordeler ved såkalt sirkulær økonomi. ISO har plukket opp dette, og har sendt forslag til nytt prosjekt på området for å kartlegge interssen for problemstillingen blant medlemslandene. En svært aktuell Guide for bruk av sosiale media i krisesituasjoner, er også foreslått utarbeidet av ISO.

Universell utforming (UU)
Et av satsingsområdene både internasjonalt og i europeisk sammenheng er universell utforming. Det er nå utarbeidet et nytt standardiseringsforslag beregnet på såkalte Touch Screens (berøringsskjermer). Guiden for berøringsskjermer vil plassere seg i grensesnittet mellom universell utforming og forbrukerprodukter.

Alle standarder blir vurdert for revisjon og oppdatering noen år etter at de er ferdig utarbeidet og publisert. NS 3041:2007 Skilting ligger nå an til revisjon, også etter innspill fra Blindeforbundet. 21. august ble det holdt informasjonsmøte med flere interessenter og revisjonsarbeidet ligger an til å starte i løpet av 4. kvartal 2018.

Se hele listen over relevante forbrukersaker per september 2018.

Sist oppdatert: 2018-09-11