Utdrag fra Airbnb sine vilkår på nett
Bildet viser et utdrag fra vilkårene på Airbnb sin nettsiden. De består i alt av over 19 000 ord.

Ny standard skal beskytte forbrukeren når det inngås avtaler på nett

For å inngå en avtale med Airbnb finnes vilkår og betingelser man må overholde. Den svenske forbrukerorganisasjonen skrev ut listen over disse. Den ble 39 meter lang! Nå er det forslag om å utarbeide en internasjonal standard for å gjøre dette mer forbrukervennlig.

Det tar over tre timer å lese vilkårene for service og personvern til de fem mest populære sosiale media og meldingsplattformer. Consumers International anslår at det vil ta et alminnelig menneske 76 arbeidsdager å lese alle betingelser og vilkår som man, i løpet av ett år, støter på på nettet. Ifølge organisasjonen ser man også at nesten ingen leser det som står med liten skrift, før man trykker «godta».

Nå er det forslag om å utarbeide en ny standard myntet på virksomheter som ønsker å ta dette alvorlig, og gjøre det mer brukervennlig for sine kunder.

Forbrukerperspektivet

Å ta sluttbrukeren på alvor er et viktig prinsipp når standarder utvikles. Særlig på områder hvor betingelsene dikteres av mektige og ofte "utilgjengelige" nettbaserte selskaper, er dette viktig å ta hensyn til. Betingelsene har gjerne slagside mot sluttbrukers interesser, og det foreligger en reell ubalanse i styrkeforholdet mellom partene.

Ofte har nettbaserte selskaper et sett med «adhesjonskontrakter». Til forskjell fra tradisjonelle avtaler kjennetegnes disse ved at de ikke er forhandlet fram mellom to parter.

Hvis man ønsker å gjennomføre en handel, har man ikke annet valg enn å godta betingelsene, som ofte også er presentert i en komplisert juridisk sjargong. Det betyr at forbrukere og andre kan komme i skade for å inngå kontrakter uten å forstå rekkevidden av hva som er akseptert. De kan pådra seg tilleggskostnader, avgifter, mangler avbestillingsbeskyttelse, og de kan risikere at  personvernopplysninger om den enkelte, deles ulovlig.

Rettferdige betingelser

Den globale markedsplassen utvikler seg i voldsom fart, og krav om klare avtalevilkår og rettferdige betingelser er mer relevant enn noensinne. FNs retningslinjer for forbrukerbeskyttelse, fastslår at nasjonal policy må oppmuntre til kontraktsbetingelser som er «balanserte, klare, konsise og lette å forstå». Det finnes nasjonale lover som forbyr avtalevilkår som ikke er balanserte, men det er stor variasjon på dette. En internasjonal standard vil bidra positivt og øke tilliten i slik handel.  

En standard for informerte valg

Forslaget til en internasjonal standard omfatter både kontraktsrettslig regulering og betingelser for personvern. Den vil veilede virksomheter som tilbyr varer, tjenester og digitalt innhold, slik at både design og presentasjon skal være så klar som mulig.

Informasjonen skal gjøres lettfattelig, slik at uheldige konsekvenser reduseres. Standarden tar sikte på å bidra til klare, balanserte, tilgjengelige og transparente betingelser som er enkle å forstå, slik at forbrukerne kan ta informerte valg - før kjøp og avtaleinngåelse.

En standard som foreslått, vil blant annet være bygge opp under FNs bærekraftsmål nummer 12: ansvarlig forbruk og produksjon.

Noe for deg eller din virksomhet?

Hvis du ønsker du å delta i arbeidet med denne standaren, ta kontakt med prosjektleder Hege Thorkildsen, Fordi vi må melde fra om norsk interesse for prosjektet, ber vi tilbakemelding innen 19. februar 2021.

Helt konkret ber vi om tilbakemelding på følgende spørsmål:

  • Er det et reelt behov i det nasjonale markedet for en slik standard?
  • Hvordan vil en slik standard bidra positivt for sluttbrukere av varer og tjenester?
  • Er du eller din virksomhet interessert i å delta dersom dette blir et standardiseringsprosjekt?

Sist oppdatert: 2021-02-05