OsloMet og Standard Norge vil løse viktige samfunnsoppgaver gjennom standardisering

OsloMet - storbyuniversitetet og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale. Et styrket samarbeid skal bidra til at viktige samfunnsoppgaver blir løst på en enda bedre måte. Avtalen innebærer blant annet samarbeid om forskning, undervisning og formidling i tillegg til utvikling av nasjonale og internasjonale standarder.

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, og viserektor ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, underskriver samarbeidsavtalen

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, og viserektor ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, underskriver samarbeidsavtalen.

– Dette samarbeidet gleder jeg meg til, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

– Standard Norge har rundt 4 000 eksperter engasjert i utviklingen av standarder nasjonalt og internasjonalt, og nå inviterer vi eksperter fra OsloMet inn i prosjekter knyttet til alt fra e-helse, kunstig intelligens, sirkulær økonomi og bygningsinformasjonsmodeller. OsloMet bringer verdifull kunnskap inn i standardiseringsarbeidet og bidrar med det til enda bedre standarder. For å få til dette på en god måte må vi begynne med studentene og sørge for at standardisering får en plass i undervisningen, understreker Mehus.

 Viserektor ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, ønsker samarbeidsavtalen med Standard Norge velkommen.

 –  Når vi inngår denne samarbeidsavtalen mellom Standard Norge og OsloMet, settes OsloMet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Avtalen åpner for samarbeid på mange områder, sier Norheim-Martinsen.

 – OsloMets samfunnsoppdrag, nedfelt i universitets- og høgskoleloven, innebærer at det OsloMet gjør skal gi samfunnseffekt og komme samfunnet til nytte. Et tett samarbeid med Standard Norge gjør OsloMet enda bedre skikket til å løse sitt eget samfunnsoppdrag. Standardisering bidrar til at kunnskap som utvikles gjennom forskningsresultater stilles til disposisjon for samfunnet, og blir til nytte for samfunnet, understreker Norheim-Martinsen.

Studentene må lære å bruke standarder

Dekan Carl Christian Thodesen på Fakultet for teknologi, kunst og design har selv brukt standarder for å teste asfalt, og legger vekt på hvor viktig standarder er i forskning, og når studenter skal løse oppgaver og presentere resultater.

–  Når studenter skal i lab, kan standardene beskrive hvordan de skal gjøre det. Når de skal vise til andre hva de har gjort, viser de til standarder. Når de skal få aksept for disse resultatene hos myndighetene, må de henvise til standarder.

–  Det er derfor viktig at vi blir kjent med hvordan vi bruker standarder, og lærer å bruke dem, sier Todesen som legger til at han ønsker at flere ansatte ved OsloMet engasjerer seg i internasjonalt standardiseringsarbeid.

De viktigste samarbeidsområdene

Samarbeidsavtalen som ble underskrevet 14. mars, rommer mange områder, og Standard Norge og OsloMet vil ha faste møter for oppfølging og nye initiativer og sørge for gode og åpne kommunikasjonskanaler mellom de to institusjonene. De viktigste samarbeidsområdene vil være:

  • Samarbeid om standardiseringsarbeid med hovedvekt på fakultetene Teknologi, kunst og design og Helsevitenskap
  • Samarbeid om forskningsprosjekter via forskningssentrene ved OsloMet
  • Introdusere standardisering som metodikk på universitetets innovasjonsarenaer
  • Styrket undervisning i standarder og standardisering
  • Samarbeid om studentoppgaver, masteroppgaver, PhDer 
  • Formidling rundt felles satsingsområder bl.a. gjennom felles arrangementer

Faktaboks

Om OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet er et norsk statlig universitet med utdanninger og forskning innen blant annet helse, samfunn, teknologi og pedagogikk, med vekt på profesjonsfag. Universitetet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer, og være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. 

OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer, og preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Samarbeid med Standard Norge, inkludert deltagelse i standardiseringsaktiviteter, vil bidra til at OsloMet løser sitt samfunnsoppdrag innen forskning, utdanning og formidling.

Om Standard Norge

Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard og er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon. Organisasjonen anerkjennes av myndigheter, næringsliv, forbrukere og arbeidstakere som den sentrale norske aktøren for standardisering nasjonalt og internasjonalt. Standardene utvikles i samarbeid med brukerne, som bidrar med ekspertise og finansiering. Dette kan være myndigheter, industri/næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forsknings- og innovasjonsmiljøer, frivillige organisasjoner, bransjeorganisasjoner, prøvings- og testlaboratorier og tekniske kontrollorgan eller sertifiseringsorgan, forbrukere og andre interesseparter. Standard Norge er medlem og deltar aktivt for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. 

Sist oppdatert: 2022-05-31