Pasientnæranalyse og selvtesting - vil du delta?

Det skal etableres en norsk standardiseringskomite som får i mandat å følge opp og påvirke det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor pasientnær analyse og selvtesting. Vi inviterer nå interessenter til å engasjere seg i arbeidet.

Person tar på håndleddet til en annen person

Pasientnær analyse blir stadig viktigere innenfor helsetjenesten, og nå inviteres det til å delta i standardiseringsarbeid på området.

Det internasjonale arbeidet som skal følges skjer i ISOs komité 212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems og på europeisk plan i CEN/TC 140 In vitro diagnostic medical devices. Flere av arbeidene i den europeiske komiteen er mandaterte knyttet til EU-direktiv.

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 116 Pasientnær analyse og selvtesting vil spesielt dekke nasjonale interesser i prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. Hensikten med dette arbeidet er å bidra til utvikling av bedre pasientnær analyse blant annet i følgende pasientnære områder:

  • akuttmottak på sykehus
  • akuttseksjoner som anestesi- og intensivavdelinger
  • kliniske og polikliniske avdelinger
  • institusjoner (utenfor sykehus)
  • pleie- og omsorgsavdelinger
  • bedriftshelsetjenesten
  • primærhelsetjenesten
  • hjemme hos pasienter
  • ambulansetjenesten
  • selvtesting

Det er etablert et sektorstyre for helse og omsorg skal ivareta brukernes og helsesektorens interesser, bistå Standard Norge i å etablere og videreutvikle standarder innenfor helse- og omsorgsområdet og være et bindeledd mellom Standard Norge og myndigheter, helseforetak, organisasjoner, leverandører og interessenter. Sektorstyret skal også bistå Standard Norge vedrørende prioriteringer av komiteer og standardiseringsarbeidet innenfor helsesektoren. Sektorstyret vil være viktig for arbeidet i SN/K 116. Sektorstyret skal etter planen møtes første gang 27. mai 2015.

Dersom du er interessert i å delta i arbeidet i SN/K 116 kan du ta kontakt med Hilde Aarefjord, fortrinnsvis innen 6. mai 2015.

Sist oppdatert: 2015-04-20