Standard Norge med rapport om velferdsteknologi og boliger

Standard Norge har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en rapport om velferdsteknologi og boliger, som bl.a. tar opp kost-nytte aspekter ved inkludering av velferdsteknologi i boliger, oversikt over status for relevante standarder i dag og problematikk knyttet til terminologi når det gjelder velferdsteknologi.

Forsiden på rapporten

Ny rapport fra Standard Norge: Smarte helsetjenester i trygge boliger

Rapporten "Smarte helsetjenester i trygge boliger" er resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører som er aktive innenfor velferdsteknologi, for å få en oversikt over interesser og behov i markedet. Rapporten er finansiert av Husbanken og utarbeidet med bistand fra Fornebu Consulting.

Hvilke relevante standarder som finnes i relasjonen til velferdsteknologi og bygningsmasse omfatter bl.a. tilgjengelighetskrav til bygninger og tilliggende uteområder, kommunikasjonsløsninger i bygninger, og tilgjengelighet til informasjon. Det gjelder løsninger  innad i bygninger og boliger som smarthusteknologi, trygghetsrelatert teknologi, brann- og rømningsveier, og tekniske løsninger knyttet til dette. Det omfatter også tekniske hjelpemidler, annen IKT-relatert teknologi som krav til omsorgstjenester og tjenesteutøvelse knyttet til velferdsteknologi.

Rapporten er et forprosjekt som grunnlag for å vurdere å etablere et program for utvikling av standarder på området velferdsteknologi. I prosjektet er det gjennomført:

  • kartlegging av definisjoner av velferdsteknologi gjennom litteratursøk
  • en kartlegging av eksisterende standarder for velferdsteknologi i tilknytning til boliger og vurdering av disse i forhold til anbefalt kategorisering av velferdsteknologi (ref. NOU 11:2011)
  • en intervjurunde med relevante aktører på området
  • møte med høgskolesektoren i Norge
  • en kost-nytte analyse av standardisering innenfor velferdsteknologi

Basert på kartleggingen av standarder, mottatte innspill blant interessentene i markedet, og møte med høgskolesektoren i Norge, er det identifisert behov for standarder for å oppnå bedre forutsigbarhet og kostnadseffektivitet i løsninger for varer og tjenester innenfor velferdsteknologi i boliger. Dette omfatter standarder for tekniske løsninger, herunder universell utforming, for

  • omsorgstjenester knyttet til bruk av velferdsteknologi
  • etiske, kontraktsmessige og prosessuelle aspekter
  • teknisk kommunikasjon og IT-sikkerhet
  • ajourføring av bolig- og bygningsstandarder
  • forebygging av helsemessige utfordringer og betjening av tekniske løsninger.

Også andre forslag til tiltak er diskutert. I tillegg er det, basert på resultatene av kartleggingen og intervjuene, gitt en kost-nytte analyse av velferdsteknologi og standardisering.

Den videre oppfølging av prosjektet kan omfatte etablering av et program for velferdsteknologi.

Last ned rapporten "Smarte helsetjenester i trygge boliger". 

Sist oppdatert: 2015-11-17