Yngre kvinne hjelper eldre kvinne
(Foto: Pixabay).

Høy standard på omsorgstjenester

14.-16. mars 2017 ønsker Standard Norge et tyvetalls eksperter på helse- og omsorgstjenester fra hele Europa velkommen til Oslo. Anledningen for møtet er arbeidet med en felles europeisk standard for krav til kvalitet i eldreomsorgen. Når standarden kommer, vil den også bli Norsk Standard.

Hvorfor trenger vi en standard på omsorgstjenester?
I Norge har vi som mål at hver enkelt innbygger skal motta helse- og omsorgstjenester som i størst mulig grad er tilpasset individuelle behov. Med utgangspunkt i det friske i hver enkelt person, er det brukerens funksjon, behov og ressurser som skal stå i sentrum. Standarden som nå utvikles, skal sørge for at enkeltindividet ivaretas.

Ser til Sverige
Sverige utviklet i 2015 en nasjonal standard for eldreomsorg som man etter hvert har fått god erfaring med i svenske kommuner. Denne danner et utgangspunkt for det europeiske arbeidet.

Da Sverige startet arbeidet med denne standarden, var det med bakgrunn i eksisterende og fremtidige utfordringer i eldreomsorgen. Mange av disse utfordringene ser vi også i Norge:

  • Økende andel omsorgstrengende
  • Mange ulike tjenestetilbydere, både offentlige og private
  • Utfordring med å sammenligne tilbud
  • Eldre kan ha vanskeligheter med å stille krav
  • Uklart hva som karakteriserer god kvalitet
  • Geografiske utfordringer og behov for å ivareta desentraliserte tjenester og tilbud 

Forenkling
I Norge finnes det idag en rekke forskrifter og retningslinjer som stiller krav til omsorgstjenester. En overordnet standard vil være forenklende og til hjelp når tjenester for eksempel er på anbud eller når ulike tilbydere samarbeider.

Standarder utarbeides i et samarbeid mellom brukere, myndigheter, tjenestetilbydere og interesseorganisasjoner og vil framstå som «beste praksis» med klare forventninger til tjenestene.

Norsk komité
Standard Norge etablerte høsten 2016 en egen norsk komité som skal ivareta norske interesser i utarbeidelsen av denne felles europeiske standarden. Her er både kommunal sektor, næringslivsaktører og brukerorganisasjoner representert.

Besøker Helsestasjon for eldre på Grünerløkka
Torsdag 16. mars kl. 1300 er den europeiske komiteen invitert på et studiebesøk til Helsestasjon for eldre på Grünerløkka. Helsestasjonen er et delprosjekt under prosjektet «Utvikling av fremtidens helsefremmende møteplass 60+» i Oslo kommune. På helsestasjonen skal eldre få praktiske råd og veiledning når det gjelder egen helse, bosituasjon og praktiske- og teknologiske hjelpemidler». Her får de eldre mye av den hjelpen de trenger på ett sted.
Les mer om helsestasjon for eldre.

Kontaktperson i Standard Norge: Prosjektleder Martine Drevvatne.

Les mer om den norske komiteen på omsorgstjenester.

Sist oppdatert: 2017-03-21