Tre golden retriever

Prosjektforslag – ny standard for servicehunder

Er det behov for internasjonale standarder for servicehunder? Vi har fått et prosjektforslag og ønsker tilbakemelding fra norske interessenter, både om behovet og om dere ønsker å bidra i utviklingen.

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO om å starte opp et nytt standardiseringsprosjekt for assistance dogs eller servicehunder som er begrepet som brukes i Norge. Målet er å lage standarder som gjør at tjenester knyttet til servicehunder blir bedre for brukerne, de som har ansvaret og de som skal stå for kostnadene. 

Hvilke standarder kan bli utarbeidet?

Servicehunder er hunder som er trent til å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne, og hundene brukes blant annet for å gi brukere med ulike funksjonsnedsettelser assistanse og hjelp i hverdagen. Servicehunder kan bidra til å gi den enkelte mulighet til å mestre flere funksjoner, gi økt uavhengighet og økt deltakelse i samfunnet.

Konkrete krav til servicehunder, krav til avl og oppdrett, og fagpersoners kompetanse, er eksempler på hvilke standarder man ser for seg kan bli utarbeidet.

Les hele prosjektforslaget om standarder for "Assistance dogs" (lenke til pdf-fil på engelsk).

Ønsker vi standarder for servicehunder?

Dette er en helt ny aktivitet og forslaget medfører å etablere en ny standardiseringskomité i ISO. Standard Norge skal gi en stemme på vegne av det norske fagmiljøet over hvorvidt vi mener dette er et godt prosjektforslag, og om vi, dersom arbeidet blir satt i gang, ønsker å bidra med norske eksperter. For at vi skal kunne vurdere dette, ønsker vi nå å høre med det norske fagmiljøet hva dere mener. Helt konkret ønsker vi synspunkter fra deg og din virksomhet på hva du/dere tenker om forslaget.

Forutsatt at prosjektet blir en realitet vil den nye komiteen jobbe tett sammen med andre relevante standardiseringskomiteer og organisasjoner som jobber med samme fagfelt. For eksempel finnes det allerede en europeisk standardiseringskomité på området (CEN/TC 452 Assistance dogs), og Assistance Dogs International (ADI) og International Guide Dog Federation (IGDF) vil være to naturlige organisasjoner å samarbeide med.

Dersom det er tilstrekkelig norsk interesse for dette prosjektet og finansiering, vil vi vurdere å opprette en norsk speilkomité som skal følge både det europeiske arbeidet og det som ev. blir startet opp i ISO. Fra Norge er det mulig å stille med eksperter både i det europeiske og internasjonale arbeidet.

Gi oss en tilbakemelding på følgende:

  1. Er det behov for dette standardiseringsprosjekt?
  2. Kan du/dere tenke dere å delta i et slikt internasjonalt arbeid i regi av ISO?

Fristen for tilbakemelding er 15. mars og du kan sende ditt innspill til prosjektleder Marit Røyneberg. Du også kontakte henne dersom du ønsker mer informasjon.

Sist oppdatert: 2021-03-03