Stiftemaskin, papir og penner

Elektronisk faktura - et viktig steg i europeisk digitalisering

Den nye, europeiske standarden for elektronisk faktura er nå ferdig. Standarden skal bidra til å sikre interoperabilitet over landegrensene og blir pålagt å bruke for alle offentlige virksomheter i Europa fra april 2019 (tidligere oppgitt som november 2018).

Direktiv 2014/55/EU om elektronisk faktura for offentlige anskaffelser stiller krav om utarbeidelse av en europeisk standard for elektronisk faktura. Direktivet stiller også krav om at alle offentlige oppdragsgivere skal kunne motta og behandle en elektronisk faktura som er i samsvar med den europeiske standarden.

Innledningen i direktivet beskriver et europeisk marked preget av inkompatible e-fakturaløsninger og ulikheter mellom medlemsstatene. Flere globale, nasjonale, regionale og proprietære standarder er i bruk, og dette fører til alt for høy kompleksitet, rettslig usikkerhet og økte driftskostnader for aktører som bruker e-faktura i ulike medlemsstater. Som aktør med grenseoverskridende aktivitet blir man gjerne nødt til å forholde seg til nye rettslige og tekniske krav hver gang man kommer inn på et nytt marked, og dette fragmenterer markedet og hindrer fri handel over landegrensene. Det er behov for felles spilleregler og åpne, interoperable løsninger.

Masseutbredelse av elektronisk faktura innenfor EU forventes å gi vesentlige økonomiske gevinster, og det er estimert at overgangen fra papir til elektronisk faktura vil gi besparelser i størrelsesorden 240 milliarder euro over en seksårsperiode.

EC Communication: Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe, 02-12-2010

EU-kommisjonen ga i 2014 den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN i oppdrag å utarbeide en felles, europeisk standard for elektronisk faktura. Bestillingen til CEN omfattet også en rekke støttedokumenter med supplerende informasjon. CEN opprettet da en ny komité, CEN/TC 434 "Electronic Invoicing", hvor Norge har deltatt svært aktivt. Nasjonalt har arbeidet blitt fulgt opp av Standard Norges komité SN/K 254 "E-handel og elektroniske forretningsprosesser". Nærmere 20 virksomheter er representert i den nasjonale komiteen som ledes av Olav A. Kristiansen fra Difi.

Det har vært stort engasjement underveis i arbeidet. Før standardutkastet gikk ut på åpen høring, var det ute på en intern gjennomgang i CEN/TC 434, og det kom da inn nærmere 1000 kommentarer. Etter massiv innsats er nå de første leveransene fra CEN ferdig, og den europeiske standarden ble 1. september fastsatt som Norsk Standard, NS-EN 16931-1:2017 Elektronisk fakturering - Del 1: Semantisk datamodell for kjerneelementene i en elektronisk faktura. Standarden vil bli obligatorisk å bruke fra 19. april 2019.

(Denne saken er blitt oppdatert med ny dato for obligatorisk bruk av standarden. Datoen ble først oppgitt til 27. november 2018, som er i henhold til direktivets artikkel 11, avsnitt 1. Standardiseringsprosjektet tok lengre tid enn først planlagt, så EN 16931-1 ble publisert i EUs Official Journal den 17. oktober 2017. Siste frist for obligatorisk bruk av standarden er derfor forskjøvet til 19. april 2019.)

Standarden beskriver og setter krav til den semantiske datamodellen for kjerneelementene i en elektronisk faktura, det vil si hvilket informasjonsinnhold som alltid må være til stede i en elektronisk faktura. Det settes også krav til obligatoriske meldingssyntakser. Det vil si at alle offentlige virksomheter må være i stand til å ta imot faktura i disse formatene. Her har det fra norsk side vært spesielt viktig å sikre at kravene til europeiske formater samsvarer i størst mulig grad med det etablerte norske formatet, EHF (elektronisk handelsformat). Dette har lyktes EHF er basert på den ene av de obligatoriske meldingssyntaksene. I tillegg til standarden har CEN/TC 434 utarbeidet følgende støttedokumenter, hvorav noen fortsatt er under ferdigstilling:

  • SN-CEN/TS 16931-2:2017 Elektronisk fakturering – Del 2: Liste over syntakser som samsvarer med EN 16931-1
  • SN-CEN/TS 16931-3-1:2017 Elektronisk fakturering – Del 3-1: Metodikk for syntaksbindinger for kjerneelementene i en elektronisk faktura
  • SN-CEN/TS 16931-3-2 Elektronisk fakturering – Del 3-2: Syntaksbinding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) faktura og kreditnota [under ferdigstilling]
  • SN-CEN/TS 16931-3-3 Elektronisk fakturering – Del 3-3: Syntaksbinding for UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B [under ferdigstilling]
  • SN-CEN/TS 16931-3-4 Elektronisk fakturering - Del 3-4: Syntaksbinding for UN/EDIFACT INVOIC D16B [under ferdigstilling]
  • SN-CEN/TR 16931-4:2017 Elektronisk fakturering – Del 4: Retningslinjer for interoperabilitet ved overføring av elektroniske fakturaer
  • SN-CEN/TR 16931-5:2017 Elektronisk fakturering – Del 5: Retningslinjer om bruk av sektor- eller landspesifikke utvidelser i tilknytning til EN 16931-1, metodikk for praktisk anvendelse
  • SN-CEN/TR 16931-6:2017 Elektronisk fakturering – Del 6: Resultat av testen av EN 16931-1 med tanke på en sluttbrukers praktiske anvendelse av standarden [under ferdigstilling]

Sist oppdatert: 2017-11-09

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Elektronisk fakturering - Del 1: Semantisk datamodell for kjerneelementene i en elektronisk faktura

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Elektronisk fakturering - Del 2: Liste over syntakser som samsvarer med EN 16931-1

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Elektronisk fakturering - Del 3-1: Metodikk for syntaksbindinger for kjerneelementene i en elektronisk faktura

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-07-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang