Mann som bruker mobiltelefonen sin
Foto: Nicolas Tourrenc

Standarder om tilgjengelige finans- og detaljhandeltjenester på høring

Standard Norge har sendt ut på høring to norske standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet av tjenester, som fokuserer på finanstjenester og detaljhandel.

Standarden NS 11034 Universell utforming – Tjenester – Tilgjengelighet til finanstjenester stiller krav til slike tjenester for at alle skal kunne benytte dem. Universell utforming av finanstjenester er en viktig del av arbeidet for likeverdig tilgang til viktige samfunnstjenester, ikke minst fordi de er av en slik art at de krever spesielle hensyn: det er blant annet viktig med god og enkel tilgang, at det tas hensyn til personvern og at tjenesteutøvere har riktig kompetanse.  

Løsningene skal være utformet på en slik måte at flest mulig kan benytte finanstjenester uten hjelp. Likeverdige finanstjenester omfatter også tilrettelegging ved hjelp av menneskelig assistanse når universell utforming av det fysiske miljøet ikke strekker til. Standarden stiller også krav til virksomhetens prosesser for å sikre at produkter og tjenester er tilgjengelig for alle brukere.

Standarden NS 11035 Universell utforming – Tjenester – Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel stiller krav til både netthandeltjenester og tjenester knyttet til detaljhandel i butikker. Både detaljhandel i fysiske lokaler og netthandel setter krav til samhandling mellom selger og kunde og det er i økende grad et flytende skille mellom nettbutikker og fysiske butikker. Flere nettbutikker åpner fysiske butikker for å tilfredsstille krav til tilgjengelighet, og samspillet mellom det fysiske og digitale blir stadig mer avansert – grensesnittet skal være mest mulig likt mellom fysiske butikker, datamaskiner og i mobilapplikasjoner.

Standardene er en del av en serie standarder som omhandler universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester på spesifikke områder. Utgangspunktet for serien er Norsk Standard NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse fra 2013, som stiller generiske krav til hvordan tjenester skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem. Den omfatter krav til fysiske rammer rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og kommunikasjonsstiltak og personlig service på området publikumsrettet tjenesteutøvelse. De andre standardene i serien beskriver spesifikke områder etter mønster av NS 11030.

Standardene NS 11034 og NS 11035 har høringsfrist henholdsvis 15. og 29. september, og du kan laste dem ned på Standard Norges nettside for standarder på høring.

Spørsmål vedrørende standardene kan rettes til prosjektleder Rudolph Brynn, e-post rbr@standard.no. 

Sist oppdatert: 2017-08-01