Person signerer kontrakt

Ny standardiseringskomité for utbyggingsavtaler

Standard Norge opprettet nylig en standardiseringskomité som skal se på behovet for standardiserte utbyggingsavtaler. I tillegg skal komiteen eventuelt også utarbeide en eller flere standarder for utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtaler er i dag ikke standardisert, og kunnskap og praksis er svært varierende. Manglende kunnskap forsinker realisering av prosjekter og kan i ytterste konsekvens føre til at det ikke blir noe av utbyggingen i det hele tatt. Aktører i næringslivet har arbeidet for å utvikle maler for beste praksis, og har uttrykt et ønske om å standardisere avtaler gjennom Standard Norge for å gi disse nødvendig legitimitet.

Standardiseringsprosessen vil sikre balanserte kontrakter, forutberegnelighet og en fullstendig kontraktsregulering av kompliserte kontraktsforhold. Dette vil være svært ressursbesparende for aktørene, og gi en samfunnsøkonomisk gevinst.

På bakgrunn av dette ble det i oktober i fjor opprettet en ny standardiseringskomité for dette arbeidet.

Kartlegge behovet for utbyggingsavtaler
Komité skal i første omgang forankre ønsket om, og behovet for, standardiserte utbyggingsavtaler. Dersom konklusjonen etter forundersøkelsene er at det er et slikt ønske og behov, skal komiteen legge fram de grunnleggende problemstillingene og utfordringene slik at disse kan behandles i Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom. Avhengig av beslutninger i sektorstyret skal komiteen deretter utarbeide en eller flere standarder for utbyggingsavtaler.

Les mer om mandatet til komiteen her.

Standardiseringskomiteen
Arbeidet skal utføres av standardiseringskomiteen SN/K 367 Utbyggingsavtaler. Komiteen består av følgende medlemmer/deltakere:

Norsk Eiendom, Carl Henrik Borchsenius
NBEF, Laila Marie Bendiksen
Boligprodusentene, Morten Meyer
BNL, Egil Stabell Rasmussen
EBA, Siw Linderud
Deloitte, Alexander With
NKF, Elisabeth Kynbråten
KMD, Knut-Fredrik Rasmussen
Oslo kommune, Margrethe Pran
KS, Øyvind Renslo

Ønsker flere representanter fra kommunesektoren
Komiteen hadde sitt første møte i mars 2017. Den består av deltakerne med solid kompetanse på området. På møtet ble det besluttet å supplere med flere deltakere fra kommunesektoren for å sikre bedre balanse i komiteen. Det er ønskelig med representanter fra både plansiden og kommunalteknisk side, og at både store og mindre kommuner er representert. I tillegg ble det besluttet at EBA skal få stille med en ekstra deltaker i komiteen med praktisk erfaring.

Det er besluttet å engasjere en ekstern komitéleder. Komiteen har foreslått Fredrik Holth, som har takket ja til vervet. Holth er dosent ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i Ås. Det formelle valget foretas på neste møte i komiteen 16. juni 2017.

Prosjektleder hos Standard Norge er Hilde Larmerud som kan kontaktes dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Medlemmer i standardiseringskomiteen

Standardiseringskomiteen SN/K 367 Utbyggingsavtaler på møtet i mars 2017

Sist oppdatert: 2017-05-10