Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter

Standard Norge oppretter i disse dager en standardiseringskomité som skal lage en Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter. Målet med standardenkontrakten er å styrke det kontraktsmessige grunnlaget for god og effektiv prosjektstyring ved store entrepriser.

Det har lenge pågått en debatt om hvilken standardkontrakt som bør legges til grunn ved de store, komplekse totalentreprisene. I den sammenheng har det vært diskutert om NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser er hensiktsmessig å benytte.

Næringen har gjort det klart at det er et prekært behov for en ny standard for totalentreprisekontrakter ved store prosjekter. Dette fremgår av en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Standard Norge. Den har bestått av representanter fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Statsbygg, Norsk Eiendom og Nye Veier AS. Arbeidsgruppen ble ledet av Knut Kaasen, professor dr. juris ved det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo).

Komiteens mandat

Komiteen skal blant annet vurdere hvorvidt, og eventuelt hvordan, følgende reguleringsbehov skal dekkes i standarden:

  • HMS, arbeidslivskriminalitet og CSR/seriøsitetskrav
  • Kommunikasjon, herunder sikre at bestemmelsene i standarden ivaretar hensynet til en mer digital hverdag.
  • Tvisteløsning, herunder fremme forslag til bestemmelser om utenomrettslig tvisteløsning.

Arbeidet skal koordineres med den nyoppnevnte standardiseringskomiteen for digitale samhandlingsformer, som skal identifisere og beskrive alle sider ved bruk av BIM og andre digitale samhandlingsformer som skaper behov for regulering i kontraktstandardene.

Komiteen skal jobbe for å skrive standarden i et klart og brukervennlig språk, slik at den blir lettere tilgjengelig også for brukere uten juridisk bakgrunn.

Arbeidsform

Arbeidsgruppen har anbefalt en arbeidsform som avviker fra den tradisjonelle standardiseringsprosessen, hvor det kan bli snakk om at komiteen reiser bort inntil én uke av gangen for å utarbeide utkast og komme frem til løsninger. Dette vil trekke deltakerne ut av den vanlige arbeidshverdagen og gjøre arbeidet meget intensivt – og forhåpentligvis også mer effektivt og motiverende.

- Vi er glade for Standard Norges initiativ, og Bane NOR støtter fullt ut arbeidet med en ny standard for de største totalentreprisene. Standard Norge legger opp til en kort tidshorisont på arbeidet med en ny standard, det er Bane NOR veldig positive til, uttaler Henning Scheel, direktør kontrakt og marked i utbyggingsdivisjonen, Bane NOR.

Vi (Standard Norge) er glade for å ha fått med oss Bane NOR i arbeidet med å utvikle en ny kontraktstandard for store totalentrepriser, ettersom de har vært en sterk pådriver for å få på plass en kontrakt som hele næringen kan enes om.

Standard Norge har engasjert Knut Kaasen som komitéleder, og vi legger opp til at standarden skal være ferdig innen to år.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å vite mer om dette arbeidet kan prosjektleder Hilde M. Larmerud kontaktes.

 

(Denne artikkelen har også været på trykk i Byggeindustrien nr. 15-2019.)

Sist oppdatert: 2021-06-10