Internasjonalt samarbeid om å utvikle en ny internasjonal standard for Innovation Management

Det er stort påtrykk fra hele verden om å skape vekst, og evnen til å skape vekst kommer gjennom innovasjon. I midten av april var Standard Norge vertskap for møter i den internasjonale standardiseringskomiteen for innovasjon, ISO/TC 279.

En gruppe mennesker

Deltakerne på det internasjonale møtet i Norge

37 eksperter fra 32 land var samlet i Norge for å utvikle rammene for en ny standard, ISO 50500 Innovation Management.  Målet er å utvikle et verktøy som skal styrke Innovasjonsevnen.

Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen. ISO/TC 279 arbeider med å utvikle et globalt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet.

Dette internasjonale møtet skjer i en tid der mange land, offentlige og private aktører utfordres både sentralt og lokalt med å skape vekts og utvikling. For å lykkes vises det til økt behov for innovasjon. For mange aktører er det utfordrende, flere bransjer og organisasjoner preges av kostnadskutt og nedbemanning, og standardisering trekkes fram som et viktig verktøy for økt effektivisering og redusert risiko.

Beste praksis
Fra Nordsjøen viser erfaringstall at det har vært opptil 30-40 % besparelser på investeringskostnadene, fordi selskapene har brukt standardiserte løsninger. Dette eksemplet gjelder selvsagt ikke alle bransjer og organisasjoner, men det viser til muligheter som ligger i «beste praksis» som i sum er det standardisering dreier seg om. Dette er også tilfellet for en standard for Innovation Management . På møtene som ble holdt her i Norge var det samlet eksperter fra hele verden, der målet var å koordinere kunnskapen om «beste praksis», avdekke hva de som lykkes med å skape økt innovasjon gjør i sin organisasjon, og hvordan dette kan tilpasses slik at andre organisasjoner kan nyttiggjøre seg de erfaringer som har kommet fra dette arbeidet.

Også for SMB
For at små og mellomstore organisasjoner skal kunne lykkes i en stadig endrende og tøffere konkurranse, er det avgjørende at de får verktøy som kan hjelpe dem med oppstart og implementering av en innovasjonskultur. Verktøyene må sikre vedvarende fokus på interne prosesser, samtidig som organisasjonene får et verktøy som de kan benchmarke seg mot, og avstemme egen evne til innovasjon.

En ny internasjonal standard for Innovation Management vil bidra gjennom en global veiledning til hvilke prosesser organisasjoner må implementere for å lykkes med å skape innovasjon over tid. I tillegg utvikles det en global terminologi for fagområdet Innovation Management.

Noe for deg?
Vi trenger flere deltakere i den norske komiteen, og vi ønsker å oppnevne flere norske eksperter til de internasjonale arbeidsgruppene som akkurat har vært i Norge.

Mer informasjon
Dersom du ønsker å delta i dette arbeidet er du velkommen til å kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen i Standard Norge for mer informasjon.

Sist oppdatert: 2015-11-29