handleliste med blant annet medisiner i bakgrunnen

Forslag om å etablere standardiseringskomité for forbrukersikkerhet

Kina foreslår at ISO opprette en ny komité om forbrukersikkerhet med tittelen Consumer Product Safety Management. Komiteen skal utarbeide standarder for håndtering av risiko ved forbrukerprodukter. Standard Norge ønsker med dette å kartlegge om det er interesse for at en slik komite opprettes

Ifølge data fra internasjonale skaderegistreringssystemer, som RAPEX og CPSC, blir det hvert år registrert mange ulykker der forbrukerprodukter er involvert. Mange av disse ulykkene kan unngås eller bli mindre alvorlige dersom man hadde anerkjente standarder for risikovurdering, krav til sikkerhetsnivå, krav til varsling om farlige produkter og lignende. Den kinesiske standardiseringsorganisasjonen har derfor foreslått å opprette en internasjonalkomité for å utarbeide standarder for forbrukersikkerhet.

ISO-komiteens arbeidsområde

Forslaget er at den nye komiteen skal utarbeide standarder som støtter aktiviteter som risikoevaluering, varsling om farlige produkter, sporing av produkter og risikohåndtering av forbrukerprodukter for definerte grupper. Dette kan være standarder for terminologi, krav til prinsipper for sikkerhet, rammeverk, veiledning, krav til prøvingsmetoder og andre hjelpemidler.

Emener som ikke vil bli omfattet, fordi de håndteres av andre komiteer er: kvalitetsledelsessystemer, risikostyring i organisasjoner, samfunnssikkerhet, aldersvennlig samfunn, tjenester til sårbare grupper, undersøkelser av forbrukerrelaterte hendelser, næringsmidler, kosmetikk, tobakk, medisinsk utstyr og motorkjøretøy.

Prioriterte emner for standardisering

I prosjektbeskrivelsen foreslås det å utarbeide standarder på følgende områder:

  1. Generelle krav til sikkerheten ved forbrukerprodukter
  2. Identifisering av farer, risikovurdering, tidlig informasjon og sporbarhet av produkter 
  3. Identifisering og håndtering av risiko ved nye typer forbrukerprodukter og nye omsetningskanaler
  4. Kunstig intelligens og forbrukerprodukter
  5. Håndtering av risiko/sikkerhet ved produkter som er beregnet for spesielle grupper
  6. Testmetoder knyttet til mekaniske, kjemiske og biologiske produktegenskaper 

Det er forslag på at standarder nevnt i punktene 1, 2, 3 og 5 bør prioriteres.

Standard Norge ønsker tilbakemelding

Har dette forslaget betyning for deg eller din virskomhet? Da ber vi om tilbamelding på følgende:

  • Er det behov for en slik teknisk komité som foreslås? 
  • Er det kommentarer til forslaget?
  • Er det noen som ønsker å delta aktivt i den internasjonale komiteen?
  • Bør Standard Norge opprette en speilkomite for å følge opp det internasjonale arbeidet?

Fristen for å gi tibakemelding på forslaget om å etablere en ISO-komité for Consumer Product Safety Management er 4. januar 2021. Tilbakemeldingen sendes til prosjektleder Guri Kjørven.

Sist oppdatert: 2020-12-14