Planskisse av fasaden på et bygg

Ny Norsk Standard for samfunnssikkerhet for administrativ sikkerhet i BAE på høring

Standarden NS 5835 angir krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre interessentenes beskyttelsesverdige verdier i alle former for bygge- og anleggsprosjekter. Forslaget til standard er på høring til 10. januar 2022.

NS 5835 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter bygger videre på NS 5834, som gir anbefalinger om spesielle krav til planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter.

Beskytte verdier

NS 5835 er ment som metodisk underlag for å etablere planer og prosedyrer for å sikre interessentenes beskyttelsesverdige verdier i alle former for bygge- og anleggsprosjekter. Aktuelle verdier er informasjon, materielle verdier og infrastruktur. Standarden ivaretar spesielle forebyggende administrative beskyttelsestiltak av alle typer verdier som håndteres i bygge- og anleggsprosjekter og som eierne selv er pålagt å beskytte eller mener er verdt å beskytte.

Standarden er delt inn i kapitler som beskriver sikkerhetsaktiviteter som skal utføres for å sikre verdier som er verdt å beskytte. I tillegg til den normative hoveddelen har standarden seks informative tillegg. Tilleggene gir praktisk veiledning til bruken og gjennomføring av kravene i hoveddelen og nærmere beskrivelse av gjennomføringen.

Ikke bare lovpålagt beskyttelse

Mange av verdiene som skal håndteres kan være underlagt lover og forskrifter eller andre typer kravdokumenter. Det finnes likevel en rekke verdier som ikke omfattes av lover eller forskrifter. Det kan være viktig av andre årsaker å beskytte dem. I slike tilfeller er det en stor fordel at det finnes ett felles system for å ivareta alle verdier.

NS 5835 er relevant for å

  • vurdere om verdiene som skal håndteres kan være underlagt lover og forskrifter eller andre typer kravdokumenter
  • vurdere verdier som ikke omfattes av lover eller forskrifter
  • utvikle et metodisk underlag for planer og prosedyrer knyttet til beskyttelsesverdige verdier
  • etablere krav til systemer for styring av forebyggende sikkerhetstiltak
  • gjennomføre verdivurderinger

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet av NS 5835 i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Standarden benevnes prNS 5835 mens den er på høring. Høringsfristen er 10. januar 2022. Alle innkomne kommentarer vil bli behandlet av standardiseringskomiteen.

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om dette høringsforslaget kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2022-02-23