Masteroppgave om bærekraftig byutvikling og standardisering

Christine Bjåen Sørensen har skrevet masteroppgave i industriell økologi ved NTNU. I oppgaven har hun sett på hvordan standarder og standardisering kan knyttes til bærekraftig byutvikling. Vi har snakket med Christine og lurte på hennes erfaringer knyttet til standardisering etter å ha skrevet masteroppgaven.

Christine Bjåen Sørensen

Christine Bjåen Sørensen med sin masteroppgave

Hva vil du si er den viktigste konklusjonen i masteroppgaven din?

- I masteroppgaven min er jeg opptatt av å sette standarder og standardiseringsarbeidet, forståelse av bærekraftig byutvikling og systemtenkning fra industriell økologi i sammenheng. Det er derfor vanskelig å peke på kun en konklusjon.

- Jeg bruker en metodologisk framgangsmåte med objektivering av den kunnskapsproduksjonen som klassifiserer vår virkelighet inn i meningsfulle enheter, det vil si en objektiveringsprosess. Objektivering dreier seg om å gjøre uspesifikk, løsreven informasjon det kan være vanskelig å forstå, om til informasjon som er spesifikk, håndterlig og forståelig. Siden bærekraft kan forstås som sosial-, økonomisk-, og økologisk bærekraft, vil objektiveringsprosessen kreve kunnskap fra ulike fagområder. Objektiveringsprosessen er derfor både en forutsetning for og et produkt av en prosess for å utvikle standarder.

- Erfaringen jeg har gjort meg fra arbeidet med masteroppgaven er at bærekraftbegrepet må gis innhold ut fra en historisk-kulturell kontekst. Forståelsen av bærekraft er vid og må gis et konkret innhold i tråd med konteksten den skal passe inn i. Dette er en viktig observasjon. Det er også viktig å kunne argumentere på bakgrunn av et tydelig og synlig verdigrunnlag.

- Vi skaper fremdeles forståelsen av bærekraft. Standarder kan være en måte å konkretisere hva en bærekraftig utvikling kan innebære. Det kommer nye standarder og standardene revideres med jevne mellomrom. Det kan bidra til en justering og tilpasning av bærekraft i framtidige nye standarder og nye versjoner av standarder. Bærekraftinnholdet i standarder vil derfor også utvikle seg over tid.

Var det noe som overrasket deg underveis i arbeidet med oppgaven?

- Det at alle har sin formening om bærekraft. Det er overraskende og viktig å ta innover seg at begrepet om bærekraft som benyttes i dag er veldig generelt.

Hvilke tanker gjør du deg om standarder og standardisering nå etter at du har skrevet denne masteroppgaven?

- Det har vært utrolig spennende å få lov til å følge standardiseringsarbeidet! Jeg hadde ikke sett for meg hvor omstendelig dette arbeidet er. Veien kan være lang fra initiativ til standarden er ferdig, men jeg forstår samtidig at dette er en nødvendig prosess.

Har du tips til temaområder som bør standardiseres?

- Det finnes standarder på utrolig mange områder. Jeg tenker at det er relevant å vurdere når man leter etter nye standardiseringsområder at det skal ta inn over seg styrken i objektiveringen som følger med her.

- Spesielt uoversiktlige områder der det med fordel kunne ha eksistert mer konkrete rammeverk og praksis, kan standarder være nyttige verktøy. Med tanke på bærekraft er det å skape kontaktpunkter på tvers av fagområder som tradisjonelt ikke har samarbeidet, spesielt relevant. Dette ser jeg på som et behov for å kunne planlegge og gjennomføre bærekraftig byutvikling.

Link til Christines masteroppgave “Objectifying sustainable city development through the application of standards and indicators”.

 (Av tekniske grunner kan det være problem å lese forsiden på masteroppgaven i Safari.)

Sist oppdatert: 2015-04-20