Tre personer på vei opp en trapp
Foto: Nicolas Tourrenc

Revisjon av ISO 14001 Miljøstyringssystemer – Spesifikasjon med veiledning

ISOs ledende standard for miljøstyring har vært ute på høring globalt. ISO 14001, som er utgitt som Norsk Standard, gir den internasjonalt anerkjente metoden for systematisk miljøstyring og passer for alle typer virksomheter. Målet med ISO 14001 er å oppnå kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon.

Hvilket omfang har revisjonen?

 I 2011 ble det vedtatt internasjonalt å revidere ISO 14001, og revisjonsprosessen ble igangsatt tidlig i 2012.

Følgende retningslinjer for revisjonen ble vedtatt:

 • Revisjonen baseres på den felles strukturen (HLS) som ISO har vedtatt for alle styringssystemstandarder. HLS innebærer at alle styrings- og ledelsesstandarder skal ha en felles oppbygning (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner samt at alle felles krav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer.
 • Revisjonen tar hensyn til innspillene fra en nedsatt ekspertgruppe som spesifikt hadde vurdert framtidige utfordringer til miljøstyringssystemer, særlig i forhold til seneste faglige og forretningsmessige utvikling på området.
 • Revisjonen sikrer at de grunnleggende prinsippene i miljøstyringssystemene blir ivaretatt og videreført, men med vekt på nødvendige forbedringer i henhold til utviklingen på fagområdet.

Hvor i prosessen er vi nå?

Den norske speilkomiteen og andre lands nasjonale komiteer får siste utkast av standarden (ISO/FDIS) til gjennomsyn og endelig godkjenning i perioden 1. juli til 1. september 2015.

Revidert ISO 14001 er forventet ferdig 21. september og kommer senest 10 .oktober.

Standard Norge lanserer utgivelsen på Verdens Standardiseringsdag 14. oktober på Kino Victoria i Oslo. Du kan allerede nå melde deg på lanseringen av ISO 9001 og 14001.

Høringen på DIS-stadiet (Draft International Standard) ble avsluttet i desember 2014. Nærmere 1400 kommentarer (cirka 300 sider) ble mottatt under høringen der 80 land deltok.

Norge sendte inn omtrent 35 kommentarer, til sammen cirka 10 sider.

Disse kommentarene er framkommet i to separate møter i den norske speilkomiteen, som har flere av de fremste miljøstyringsekspertene her til lands som medlemmer.

Avstemningsresultatet fra høringen viste et overveldende flertall for at utkastet til standard kunne gå videre i utviklingsprosessen, ut fra en vurdering av teknisk innhold.

Alle kommentarene ble diskutert på et seks dager langt møte i Tokyo i februar og et fem dagers oppfølgingsmøte i London i april.

Norge er en aktiv bidragsyter i revisjonsarbeidet og implementeringen av standarden gjennom Standard Norge.

Hvilke forandringer i ISO 14001 er de viktigste?

 • Helt ny struktur: Denne er felles for alle styringssystemstandarder, som for eksempel kvalitetsstandarden ISO 9001. ISO 14001 og ISO 9001 revideres parallelt og skal etter planen utgis (omtrent) samtidig.
 • Strategisk miljøstyring: Miljøstyring integreres nå på en helt annen måte i bedriftenes strategiske planleggingsprosesser. Miljøstyring skal ses i sammenheng med bedriftens eksterne forhold (bedriftens kontekst), risikostyring får en langt bredere plass, og trusler og muligheter for bedriften i forbindelse med miljøstyringssystemet vektlegges.
 • Ledelse: Det legges langt større vekt på toppledelsens ansvar for å promotere miljøstyring i organisasjonen.
 • Beskyttelse av miljøet: Tidligere var nøkkelbegrepet "å hindre forurensning". I tråd med internasjonal utvikling ellers i samfunnet er dette nå byttet ut med det langt mer omfattende begrepet "beskyttelse av miljøet".
 • Miljøprestasjon: Gjennom kravet om kontinuerlig forbedring skifter fokus fra å forbedre styringssystemet til å forbedre bedriftens miljøprestasjon.
 • Livssyklusperspektiv: I tillegg til tidligere krav om å styre miljøaspekter ved innkjøp av varer og tjenester legges det nå stor vekt på kontrollere miljøpåvirkninger knyttet til bruk av produkter, i tillegg til avfallshåndtering og sluttavhending.
 • Kommunikasjon: Det skal utvikles en kommunikasjonsstrategi med lik vekt på intern og ekstern kommunikasjon. Dette innebærer krav om å formidle konsistent og pålitelig informasjon, og vil også kunne involvere underleverandører og andre interessepartnere.
 • Dokumentasjon: Som et resultat av utviklingen av nettbaserte og andre elektroniske hjelpemidler er begrepene dokument og registrering nå samlet i begrepet dokumentert informasjon. Det åpnes for stor fleksibilitet, som i ISO 9001, med hensyn til å bestemme når det trengs en skriftlig prosedyre for å sikre effektiv prosesskontroll.

Hva har skjedd med PUKK?

PUKK (planlegg, utfør, kontroller og korriger) blir et ennå viktigere element i ISO 14001, og det legges vekt på å knytte de enkelte kravene, punktene og underpunktene i dokumentet til de enkelte «stadiene» som inngår i PUKK.

Vil det bli enda flere forandringer enn de som allerede er gjort?

Det vil helt sikkert bli flere forandringer. Det er viktig å være klar over at et utkast til standard gir en indikasjon på hvordan den endelige standarden blir. Et stort antall kommentarer fra hele verden behandles imidlertid i den ansvarlige ekspertkomiteen, og endringer på bakgrunn av disse kommer helt sikkert.

Hva skjer med ISO 9001?

 Det er et tett samarbeid mellom de to komiteene som reviderer ISO 14001 og ISO 9001. Måten strukturen og potensielle avvik fra denne håndteres på i de to revisjonsprosessene, sammenlignes fortløpende. Nasjonalt er det i mange land opprettet formelt samarbeid mellom eksperter som arbeider med de to revisjonene. Målet er at de skal samordne sine synspunkter forut for viktige møter, kommenteringer og avstemninger for å fremme harmoniseringen mellom ISO 14001 og ISO 9001.

Hvem er ansvarlig for revisjonen?

 Revisjonen utføres av eksperter fra nasjonale medlemsland og globale organisasjoner fra hele verden, deriblant Norge. Ekspertene arbeider etter konsensusprinsippet. Den internasjonale ekspertgruppen, ISO/TC 207/SC 1/WG 5 Miljøstyringssystemer, ledes av Susan L.K. Briggs (USA), med Horacio Martirena (Mexico/Argentina) som nestleder, og med et sekretariat bestående av Katherina Wührl, DIN/Tyskland, og Mike Henigan, BSI/Storbritannia. Nasjonalt følges arbeidet opp av Standard Norges speilkomité SN/K 127 Miljøstyring.

Hvordan ser videre tidsplaner ut?

 • Mai – august 2015: Dokumentet klargjøres for publisering. Det oversettes samtidig til diverse språk, blant annet til norsk.
 • 1. juli til 1. september: Den norske speilkomiteen og andre lands nasjonale komiteer vil få siste utkast av standarden (ISO/FDIS) til gjennomsyn og for endelig godkjenning.
 • Revidert ISO 14001 er forventet 21. september og kommer senest 10 .oktober.
 • 14. oktober på Verdens standardiseringsdag lanserer Standard Norge utgivelsen av nye ISO 9001 og ISO 14001 på Kino Victoria i Oslo. Du kan allerede nå melde deg på lanseringen av ISO 9001 og 14001.

Hva vil Standard Norge bidra med?

 Vi har fortløpende lagt til rette for at norske eksperter og interessenter i størst mulig grad har bidratt med innspill i den videre revisjonsprosessen. Dette er avgjørende for at den nye utgaven av ISO 14001 blir tilpasset norske miljøforhold og norsk næringslivsstruktur. Fra norsk side har det gjennom hele prosessen vært et viktig ønske om best mulig harmonisering mellom ISO 9001 og ISO 14001. Synspunkter knyttet til dette vil vi også fortsatt bidra med inn i det internasjonale arbeidet.

Denne revisjonen av ISO 14001 er omfattende, langt større enn tidligere revisjoner. Dette vil få store konsekvenser både for miljømyndigheter og for norsk næringsliv ellers. I tiden fra nå av og fram mot publisering vil vi bidra med konferanser, kurs og seminarer for å bevisstgjøre interessenter på alle nivåer om de endrede kravene i kommende utgave av revidert ISO 14001, hvilke konsekvenser dette vil få for den enkelte virksomhet og hvilke redskaper de kan ta i bruk. I tillegg vil Standard Online også kunne tilby bedriftsinterne og bransjespesifikke kurs for å gjøre bruken av ny ISO 14001 (og også ISO 9001) enklest mulig.

Vi håper å kunne gi oppdaterte opplysninger om den videre prosessen på nettsidene våre. Oppfordringen er: Følg med! Det er mye spennende og viktig som skjer innenfor temaområdet miljøstyring, med store konsekvenser for bedrifters styring og ledelse framover.

Se intervju med lederen for den internasjonale komiteen bak ISO 14001 om endringene som kommer

Kontaktperson i Standard Norge for revisjon av ISO 14001 er prosjektleder Knut Jonassen.

Sist oppdatert: 2015-06-03