2017 Nyheter

 

Tiltak i sjø-, brakk- og ferskvann kan føre til oppvirvling og spredning av sedimentpartikler som kan forurense ved at enkelte miljøgifter binder seg til partiklene. I tillegg kan oppvirvling av sedimenter eller tilførsel av masser føre til skader på naturverdier som følge av nedslamming, uavhengig av om partiklene er forurenset eller ikke. I arbeidet med overvåkning vil en ny Norsk Standard, NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster, være et viktig verktøy.

2017-03-20

Mer om Norsk Standard for overvåking av tiltak i vannforekomster