Vedovn

Partikkelutslipp fra vedfyrte ovner

Det stilles krav fra myndighetene til miljøvennlig utforming av vedfyrte ildsteder. Noen av disse kravene fremgår av standarder, hvor standardene gir detaljer for hvordan myndighetskravene skal tilfredsstilles.

Kravene til partikkelutslipp
Ett av kravene er at ildstedene skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning. Utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt i standarden NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Krav. Standarden bygger opp under bestemmelsene i byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10), publisert 2. desember 2015.

Standarden fastsetter krav til at partikulært utslipp fra lukkede vedfyrte ildsteder ikke skal overstige de maksimalt tillatte verdiene (se tabellen nedenfor). Maksverdiene er satt ut fra veide middelverdier som er beregnet ut fra målutslipp ved de fire belastningsområdene som er beskrevet i standarden NS 3058-1:1994 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Del 1: Prøvingsoppsett og fyringsmønster.

 

Høyeste tillatte utslipp fra en måling

Største veide middelverdi

Ildsteder med katalysator

10 g/kg

5 g/kg

Ildsteder uten katalysator

20 g/kg

10 g/kg

Tabell for utslippskrav fra lukkede vedfyrte ildsteder (hentet fra NS 3059)

Grenseverdier fastsettes på bakgrunn av hvilken testmetode som skal brukes. Testmetoden som skal brukes for å kunne dokumentere overholdelse av grenseverdiene i TEK10 § 9-10 er gitt i NS 3058 Lukkede vedfyrte ildsteder – Røykutslipp. Standarden er todelt. Del 1 tar for seg prøvingsoppsett og fyringsmønster, mens del 2 omhandler bestemmelse av partikulære utslipp.

Unntak for antikvariske ovner
Eldre bevaringsverdige ildsteder kan brukes der interiøret ønskes beholdt eller tilbakeført til tidsepoken det ble bygget i, med originale eller kopierte bygningsdetaljer. Merk at noen kopier av antikvariske ovner kan leveres med moderne, rentbrennede teknologi. Det er viktig å kontrollere at skorsteinen tåler den røykgasstemperatur som ildstedet er testet for.

Europeiske bestemmelser og standarder på området
I tillegg til den norske standarden finnes det en europeisk harmonisert standard knyttet til byggevareforordningen, NS-EN 13240 Ildsteder for oppvarming av boliger, fyrt med fast brensel – krav og prøvingsmetode. Etter denne standarden må produsentene CE-merke og lage en ytelseserklæring for ildsted som omsettes i EU- og EØS-området. I Norge må derfor kravene i både NS-EN 13240 og NS 3059 tilfredsstilles for at ildstedene kan omsettes i Norge.

NS-EN 13240 er nå under revisjon i den europeiske standardiseringskomiteen. Det er planlagt at den skal erstattes av ny standard, NS-EN 16510-1* som nå er under vurdering av EU-kommisjonen. Den nye standarden vil inneholde testmetoder for partikkelutslipp, i tillegg til partikkeutslipp av karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOX) og organiske gassforminge forbindelser (OCG). Når NS-EN 16510-1* trer i kraft er Standard Norge forpliktet til å trekke tilbake motstridende nasjonale standarder, som NS 3058. Når det skjer vil dermed kun den felles europeiske standarden være tilgjengelig å teste etter.

Mulig endring av regelverket
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anser at det er behov for å endre TEK10 § 9-10 hvis den nye europeiske standarden blir en harmonisert standard og fram til de nye kravene i økodesignforskriften trer i kraft. Dette må gjøres for å sikre at det testes etter tilgjengelig metoder på kravene til partikkelutspill i denne «mellomperioden».

Ettersom det er EØS-regelverket og en harmonisert europeisk standard som er begrunnelsene for endringene, kan man tenke seg ulike tidspunkter for når slike endringer skal tre i kraft. Det kan være når

  1. den europeisk standarden, NS-EN 16510-1*, er ferdig utarbeidet og utgitt
  2. overgangstiden for å trekke tilbake motstridende nasjonale standarder går ut (som er 6 måneder etter at den europeiske standarden er vedtatt)
  3. henvisningen til NS-EN 16510-1* publiseres i EU-tidende (Official Journal) slik at standarden formelt får status som en harmonisert standard under byggevareforordningen.

Hva som blir resultatet er per i dag ikke avklart. Det skyldes at arbeidet med den europeisk standarden har støtt på problemer i forhold til i hvilken grad den tilfredsstiller kravene i byggevareforordningen. Dette har forsinket sluttføringen av standarden betydelig, og det er derfor uvisst når den blir ferdig.

Nye krav til ovner i 2022
Fra 1. januar 2022 vil nye krav til utslipp fra ovner tre i kraft som følge av EU/EØS-lovgivning om miljømessig utforming av ovner. Kravene vil omfatte utslipp av partikler (PM), organiske gassformige forbindelser (OGC) og karbonmonoksid (CO). Disse kravene er gitt i kommisjonsforordningen (EU) 2015/1185 av 24. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel.

(* Standarden benevnes FprEN16510-1 fram til den er ferdig.)

Denne saken ble også publisert i Byggeindustrien nr. 19-2016.

Sist oppdatert: 2018-01-22