Lapper på en tavle som viser gangen fra produksjon til gjenbruk

En helhetlig modell for sirkulær økonomi

I vårt «bruk og kast»-samfunn tømmer den lineære modellen med «å lage, bruke og kaste» både planetens ressurser og lommebøkene våre. Løsningen er en sirkulær økonomi, der ingenting går til spille, men gjenbrukes eller omdannes.

Ny standardiseringskomité opprettet

Mens det vrimler av standarder og initiativer for deler av dette, som for eksempel gjenvinning, har vi ikke klart å bli enige om noen global visjon for hvordan en organisasjon kan fullføre sirkelen. En ny ISO-komité for sirkulærøkonomi er nå opprettet for å gjøre akkurat dette.

Vi må gjøre noe med plastproblemet

Det er et kjent faktum at økende forbruk og et stigende antall engangsartikler både kveler og utarmer planeten vår. Før vi kommer til den dagen da det er mer plast enn fisk i havet *, må det gjøres noe for å redusere omfanget av plastbruk. Ifølge Verdens økonomiske forum er det å bevege seg i retning av en sirkulær økonomi, både nøkkelen og en «millioner dollar-mulighet med et enormt potensial for innovasjon, jobbskaping og økonomisk vekst»**.

Slutt på å kaste

En sirkulær økonomi er en økonomi som er gjenoppbyggende eller regenerativ. Istedet for å kjøpe, bruke og kaste, er ideen at ingenting eller lite blir kastet. Snarere blir ting gjenbrukt eller regenerert, slik at både avfallsmengdene og bruken av ressurser reduseres.

Standardiseringsarbeidet har startet

Selv om mange organisasjoner gjør sin del når det gjelder gjenvinning eller foretar innkjøpene sine lokalt, er vi likevel langt unna en verden der økonomien virkelig er sirkulær, ifølge lederen i den nye ISO-komiteen for sirkulær økonomi, Catherine Chevauche fra Frankrike.

– For å få en ny økonomisk modell, trenger virksomhetene en ny forretningsmodell. Det som har manglet, er en virkelig global visjon om hva en sirkulær økonomi faktisk er, og en modell som enhver organisasjon kan innføre, uttaler hun.

Den nye ISO-komiteen har til hensikt å ta tak i dette. ISO/TC 323 Sirkulær økonomi, består for øyeblikket av eksperter fra mer enn 65 land, og den vokser fortsatt.

Ideen til komiteen oppstod under et seminar arrangert av AFNOR, ISOs franske medlem, der foretaksledere fra mange forskjellige sektorer uttrykte behov for å gå fra en lineær til en sirkulær modell for økonomien. Dette resulterte i en nasjonal fransk standard, XP X30-901 Circular economy – Circular economy project management system – Requirements and guidelines (Sirkulær økonomi – Prosjektadministrasjonssystem for sirkulær økonomi – Krav og retningslinjer), som ble publisert i 2018. Responsen var så positiv at det ble foreslått å opprette en internasjonal komité, og dette medførte at ISO/TC 323 ble opprettet.

Beste praksis og ledelsessystem

Komiteen har til hensikt å utarbeide et sett med internasjonalt anerkjente prinsipper, terminologi og et rammeverk for hva en sirkulær økonomi er, og å utvikle en ledelsessystemstandard. Komiteen skal også arbeide med alternative forretningsmodeller og metoder for måling og vurdering av sirkularitet.

Ifølge Catherine Chevauche er det anerkjent at det haster med å bevege seg i retning av en sirkulær økonomi. Dette på grunn av effektene av ressursuttømming og tap av biologisk mangfold, klimaendring og økende ulikhet mellom land i forbindelse med verdens produksjons- og forbruksmønstre.

– Medlemmene i komiteen er enige om at det er behov for å handle nå og utvikle standarder på dette området så snart som mulig, sier hun.

– Dette gjelder spesielt i utviklingsland, som gjerne har måttet bære hovedbyrden i forbindelse med ulikheter i velstand og avfall i den industrialiserte verden.

Alle deler av sirkulær økonomi

ISO/TC 323 Sirkulær økonomi tar sikte på å dekke alle aspekter av en sirkulær økonomi, inkludert offentlige innkjøp, produksjon, distribusjon og levetid, og også bredere områder som for eksempel atferdsendringer i samfunnet. Den skal også se på former for måling, f.eks. i form av en indeks eller et fotavtrykk for sirkularitet.

Komiteen vil også samarbeide med mange andre ISO-komiteer som jobber med beslektede standarder, f.eks. bærekraftige innkjøp og kvalitets- og miljøledelse.

Arbeidet som komiteen skal utføre vil bidra direkte til mange av FNs bærekraftsmål. Dette vil for eksempel være mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13 om å stoppe klimaendringene og mål 15 om liv på land.

Norske interessenter kan engasjere seg 

For å følge om dette ISO-arbeidet i Norge er det opprettet en nasjonal speilkomité for sirkulær økonomi. Dersom noe av dette kan være av interesse for deg eller din virsomhet kan du kontakte prosjektleder Knut Jonassen for mer informasjon.

Lenker til referanser det er vist til i teksten

1) Ifølge Ellen MacArthur Foundation kan det innen 2050, dersom dagens trender fortsetter, være mer plast enn fisk i havet.

2) World Economic Forum 

Sist oppdatert: 2021-10-18