Stilisert bygg oppå resirkuleringsfigur

Vil du påvirke utviklingen av standarder for sirkulær økonomi i BAE-sektoren?

Det skal nå utvikles europeisk standarder som skal bidra til en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Standard Norge inviterer nå norske virksomheter til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i utviklingen av disse.

Bygg- og anleggsbransjen står for omkring 40 % av energiforbruket, 40 % av klimagassutslippet, 40 % av generert avfall og 40 til 50 % av råvareuttaket på jorda. Å få fart på den sirkulære økonomien innen byggesektoren spiller en viktig rolle for å nå klimamålene. Bygg og anleggsnæringene er én av fire prioriterte områder i EUs veikart for en sirkulær økonomi.

Standard Norge etablerer nå en speilkomité som skal følge arbeidet som gjøres i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 350/SC 1 Circular Economy in the Construction Sector.

 CEN/TC 350/SC 1 skal utvikle standarder som skal:

 • Spesifisere sirkulære prinsipper, retningslinjer og krav, for å støtte opp om overgangen til en mer bærekraftig og sirkulær sektor
 • Dekke design til demontering, og gjelde for nye og eksisterende bygg og anlegg, inkludert produkter, materialer og komponenter 

Arbeidet er foreløpig organisert i følgende arbeidsgrupper (Working Group/ WG), flere vil komme til etter hvert:

 • WG 1: Framework, principles and definitions
 • WG 2: Gap analysis, conclusions and recommendations 

 Les mer om CEN/TC 350/SC 1  

Inviterer norske fagmiljøer

Arbeidet ledes av den danske standardiseringsorganisasjonen DS og alle europeisk land som er medlemmer i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har mulighet til å delta aktivt i komiteen. Alle standarder som blir utvikles i CEN blir også fastsatt som Norsk Standard. 

Standard Norge inviterer nå norske fagmiljøer til å engasjere seg. 

Komiteens mandat

Den norske speilkomiteen vil ha følgende mandat:

 • Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen sirkulære økonomi for BAE-næringen.
 • Følge arbeidet i CEN/TC 350/SC 1  Circular Economy in the Construction Sector og støtte de norske deltakerne i den europeiske komiteen og arbeidsgruppene. 
 • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 350/SC 1, derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter
 • Komiteen må samarbeide tett med SN/K 223 Bærekraftstandardisering i BAE-sektoren for samordning med pågående standardisering i CEN/TC 350 Sustainability of construction works
 • Det forutsettes også et samarbeid med SN/K 583 Sirkulær økonomi, spesielt med tanke på terminologi og metodikk som utvikles internasjonalt og skal være førende også for CEN/TC 350/SC 1
 • Utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk. 
 • Vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
 • Bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

Er du interessert?

Komiteen har første møte onsdag 25. mai fra 0930-1200. Møtet vil bli arrangert digitalt (Teams). Frist for påmelding er 20. mai 2022.

Komiteen vil møtes 3-4 ganger per år.

Eksempler på virksomheter som er aktuelle for deltakelse i komiteen er myndigheter, organisasjoner, forskning/akademia, byggherrer, arkitekter, rådgivere, byggevareprodusenter, entreprenører, aktører involvert i fasilitetsstyring, renovasjon og rehabilitering.

Ved særlig stor interesse for medlemskap i komiteen kan vi bli nødt til å begrense antall deltakere for å oppnå en balansert komité i henhold til Standard Norges regler for standardisering, punkt 3.2.2.

Kontakt Standard Norges prosjektleder Marianne T. Werner dersom dette er av interesse og/eller du ønsker mer informasjon.

Sist oppdatert: 2022-12-07