Mynter i stabler med spirer på toppen

Vil du utvikle standarder for bærekraftig finans?

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor bærekraftig finans, og inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Den norske komiteen skal bidra til utviklingen av standarder i ISO/TC 322 Sustainable finance.

Tid: 9. november 2022, kl. 13:00-16:00

Sted: Standard Norge, Lilleakerveien 2A (reisebeskrivelse) 

Bakgrunn

Finansielle aktiviteter spiller en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig globalt samfunn og kan bistå i arbeidet med utfordringer knyttet til økonomisk stabilitet, fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, velstand, samfunnsstabilitet og rettferdighet. 

Med bærekraftig finans mener vi finansiering som bidrar til å oppnå sterke, bærekraftige, balanserte og inkluderende økonomisk aktivitet, gjennom å støtte rammeverket til FNs bærekraftsmål. 

Standardiseringsarbeidet vil blant annet ta for seg den nåværende mangelen på en globalt vedtatt definisjon av bærekraftig finans og den varierende tolkningen av hva som er god bærekraftig finanspraksis. 

Interessentene som er involvert i feltet bærekraftig finans, inkluderer alle som deltar i det finansielle økosystemet fra både tilbuds- og etterspørselssiden av finansmarkedet.

Et stort antall frivillige og regulatoriske aktiviteter utvikles av land, regioner og sektorer. Mange av dem er eksplisitte i å anerkjenne fordelen som internasjonale standarder kan tilby for å akselerere modenhet i de bærekraftige finansmarkedene, selv om få er involvert i å utvikle slike standarder over hele markedet. Det er derfor ønskelig å tette dette gapet ved å jobbe konkret med standardisering. 

Det første komitémøtet

Målet for møtet:

  • Etablere den norske komiteen og gjennomgå komiteens mandat
  • Invitere til å delta i arbeidet, nasjonalt og/eller internasjonalt 

Tema for møtet:

  • Kort presentasjon av Standard Norge
  • Orientering om det internasjonale standardiseringsarbeidet for «Bærekraftig finans»
  • Mandat og sammensetning av den norske komiteen som er godkjent av Standard Norges sektorstyre IKT
  • Muligheter for å delta og påvirke dette viktige arbeidet og rammene for arbeid i komiteen
  • Møteplan for 2022/2023 

Bli med i komiteen

Er dette arbeidet interessant for deg og din virksomhet? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Lasse Mortensen. 

De som deltar i komiteen, forplikter seg til å delta aktivt i arbeidet med utvikling av standarder på området gjennom den norske komiteen for bærekraftig finans. Det er også muligheter for deltakelse i de internasjonale arbeidsgruppene som skriver det faglige innholdet i standardene

Sist oppdatert: 2022-10-18