Ny standardiseringskomite for universell utforming og persontransport

Standard Norge arrangerte 21. august et informasjonsmøte i forbindelse med oppstart av ny standardiseringskomite for universell utforming innenfor persontransport.

En gruppe på fem menn og en kvinne

Cato Lie (FFO), Janne Pedersen (Forbrukerrådet), Olav Dårflot (Norsk Scania AS), Svend Erik Wandaas (Ruter), Egil Torodd Andersen (Deltasenteret), Rudolph Brynn (Standard Norge)

Standard Norge er gitt finansiering til et nytt standardiseringsprosjekt fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Prosjektet skal fokusere på universell utforming av persontransport med særlig vekt på busser.

Det er gått ut en bred invitasjon til aktører og interessenter på transportområdet, herunder bussprodusenter og tjenesteleverandører, offentlige myndigheter og berørte interesseorganisasjoner. Mange av disse har meldt sin interesse for å delta i komiteen og var med på informasjonsmøtet 21. august.

Politisk mål
Universell utforming innenfor offentlig transport har i flere år vært en målsetting i norsk politikk. Blant annet har dette vært uttrykt i St.meld.26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023. Et universelt utformet transportsystem er også ett av fire hovedmål i Nasjonal transportplan 2010 –2019. NTP 2014-2023 nevner at “Resultatene etter fire år viser at en har ikke kommet så langt på området som ventet. Det er et relativt nytt fagområde og ambisjonsnivået for planperioden har i ettertid vist seg å være satt for høyt. Planprosessene i forbindelse med tiltak for universell utforming har vist seg å bli mer omfattende enn først regnet med, og tiltakene har generelt hatt høyere kostnader enn antatt”. Det nevnes også at “Dersom transportveksten som følger av befolkningsveksten i byer og bynære områder skal tas av miljøvennlige transportformer som for eksempel kollektivtransport, er det viktig at transportsystemet blir universelt utformet. Det vil gjøre disse transportformene mer attraktive og tilgjengelig for flere. Transportetatene prioriterer universell utforming av hele reisekjeder, noe som vil kreve samordning mellom mange aktører”.

Brukerbehov
Samtidig viser erfaringer fra brukere og pressedekning at universell utforming på mange områder ikke er gjennomført og at mange passasjerer med nedsatt funksjonsevne føler ubehag med f.eks. utøvelse av tjenester på norske flyplasser, med tilgjengelighet til busser og andre forhold, noe som bl.a. er illustrert i Reisevaneundersøkelsene.

Standardisering er et viktig verktøy for å effektivisere prosessen med universell utforming av offentlig transport. Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger. Tilgjengelighet er en viktig del av arbeidet, bl.a. har Standard Norge utviklet standarder for universell utforming av bygninger og av opparbeidete utearealer, IKT og for utvikling av tilgjengelige tjenester og for brukermedvirkning for å sikre tilgjengelige løsninger.

Mandat
På møtet ble forslaget til mandat for komiteen gjennomgått.

  • Komiteen skal utarbeide en standard for universell utforming av busser for de ulike busskategoriene, for å sikre felles, nasjonale krav og sikre likeverdig tilgang til busstransport og som spesifiserer/utdyper lovfestede krav om universell utforming av slike transportmidler
  • Komiteen skal utarbeide en standard for utøvelse og kvalitetssikring av transporttjenester, bygget bl.a. på de generelle kravene i NS 11030, og lovgivning om passasjerrettigheter
  • Standard for passasjerrettigheter innenfor persontransport

Standardene skal være støtte for offentlige myndigheter på området transport, bestillere, utøvere og leverandører av transportrelaterte tjenester og -materiell, interesseorganisasjoner, ansvarlige for offentlige anskaffelser innen transport. De skal også være en referanse for organisasjoner som utpeker representanter til å delta i brukermedvirkning og kvalitetssikring av produkter og tjenester knyttet til persontransport. Standardene skal også omfatte oversikt over termer og definisjoner og sjekklister.

Første ordinære møte i standardiseringskomiteen, SN/K 556 Universell utforming - persontransport, blir 8. september.

Kontaktperson i Standard Norge for dette arbeidet er prosjektleder Rudolph Brynn.

Sist oppdatert: 2014-10-01