Personer som går ombord i en buss
Ny standard for busser beregnet på persontransport, på høring (foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Standardiserte busser – er det mulig? Forslag til Norsk Standard på høring

Nå kommer standarden som skal bidra til bedre økonomi, forenkling og forutsigbarhet for alle aktørene i verdikjeden for persontransport med buss. Standarden, NS 11050 Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport, er nå på høring og vi ønsker dine innspill og kommentarer.

Felles standarder er nødvendige og viktige verktøy for å bidra til større forutsigbarhet, økt gjenbruk av materiell og lavere produksjonskostnader ved anskaffelse og anbud av materiell.

Persontransport med buss
Siden 2015 har Standard Norge, gjennom komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport, arbeidet med utviklingen av denne nye norske standarden. Den retter seg spesielt mot myndigheter og private aktører som deltar i anbud for offentlig persontransport med buss. For myndighetene vil standarden være et rammeverk som er godt egnet for å begrense særkrav som er fordyrende og unødvendige i offentlige anbud for persontransport med buss.

NS 11050 vil være til hjelp ved anskaffelse av nytt bussmateriell. Standarden forenkler samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden. Gjennom reduksjon i utvalgskriterier vil standarden redusere kostnader og effektivisere anbudsprosessene nasjonalt, og sikre større utnyttelsesgrad av transportmateriell på tvers av regioner. I tillegg kan standarden bidra til økt oppmerksomhet knyttet til valg av miljøvennlige løsninger og energibærere.

Felles krav til anbudsspesifikasjoner kan dessuten bidra til enklere og mer miljøvennlige innkjøp. Det kan gi kjøretøyene en lengre levetid, både ved at de kan anvendes ut over en anbudsperiode og i andre anbudsområder. Et bedre ettermarked for brukte busser kan dessuten føre til at nye busser, med et mer miljøvennlig drivstoffalternativ, kan innfases raskere og bidra til lavere utslipp.

Bred representasjon fra bransjen
Standard Norges komité SN/K 560 er bredt sammensatt med de viktigste aktørene i verdikjeden. Komiteen ledes av Ragnar Krosser fra Nettbuss, som med sin lange erfaring fra bransjen har bidratt til at standarden nå er sendt på høring.

Komiteens medlemmer representerer alle aktørene i verdikjeden, fra produsenter, operatører, administrasjonsselskaper, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner.

Gi dine høringsinnspill til høringsforslaget
Standarden er på høring fram til 1. mai. Vi trenger dine innspill slik at den standarden blir best mulig i forhold til interessentenes behov.  Har din organisasjon innspill til teksten eller kanskje du opplever at noe mangler? Vi trenger derfor dine forslag til endringer for å sikre at standarden ivaretar alle aktørene i verdikjeden og bidrar til effektivisering av persontransport med buss.

Høringsforslaget til NS 11050 er tilgjengelig i vår gratis tjeneste "Standarder på høring".

Deltakere i standardiseringskomiteen for personbusser

Fra venstre: Ragnar Krosser (komiteleder), Jofri Lunde, NHO Transport, Kjell Jensen, Tromsø Fylkestrafikk, Rolf Thomassen, MAN, Freddy Sandbakk, Scandia, Lars E Jensen, Prosjektleder for standarden i Standard Norge, Dagfinn Heitmann, IVECO, Håvard Galtestad, Yrkestrafikkforbundet, Geir Våme, RSA

Totalt deltar følgende personer og virksomheter i standardiseringskomiteeen:
Helene Heggheim, ATB, Tore Lillemork, BIL, Dagfinn Heitmann, IVECO, Ragnar Krosser (komiteleder) Netbuss, Jofri Lunde, NHO transport, Sjur Brenden, NOBINA, Bjørnar Klausen, Nordland fylkeskommune (Kollektivtrafikkforeningen), Geir Våme, RSA, Freddy Sandbakk, SCANIA, Bjarte Årvik, SKYSS, Karl Idar Gjerstad, Statens vegvesen, Jan Helge Sandvåg, Tide Buss, Kjell A Jensen, Troms Fylkestrafikk, Torbjørn Lundebrekke, IVECO, Håvard Galtestad, Yrkestrafikkforbundet, Rolf Thomassen MAN Truck & Bus Norge

Sist oppdatert: 2017-02-22