Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Dette er en oversikt over status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder (og andre typer nasjonale dokumenter). Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om dokumentet er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard (eller utgitt dersom det er et annet dokument enn standard). Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike dokumentene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson.

Oversikten oppdateres ca. en gang hvert kvartal.

Sist oppdatert: desember 2022

Nederst på siden kan du finne denne oversikten i en nedlastbar pdf-fil som inkluderer kontaktperson i Standard Norge per dokumentnummer. Du kan også kontakte oss via info@standard.no

Type dokument Dokumnetnr Dokument tittel Under arbeid Høring Fastsatt Bygger på standard 
NA (ny) NS-EN 12794 NA Prefabrikkerte betongprodukter Fundamentpeler 2021-06 2022-05 2022-11 NS-EN 12794
NS-EN ISO 12696/NA Katodisk beskyttelse av stål i betong 2022-08 2023-12 2024-04 NS-EN ISO 12696
NA (rev) NA til NS-EN 16798-1 Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6  2019-02 2023-03 2023-09 NS-EN 16798-1
NA til NS-EN 16925:2018 Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold 2021-10 2023-02 2023-06 NS-EN 16925:2018
NS EN ISO 3766 NA Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for armering i betong (ISO 3766:2003) Beregninger av kapplengde ved bøyong av armeringsstenger 2019-09 2023-01 2023-04 NS-EN ISO 3766
NS-EN 1991-1-2 +NA Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-2 Almenne laster  Laster på konstruksjoner ved brann 2017-06 IR 2023-04 NS-EN 1991-1-2
NS-EN 1991-1-3/NA Revidert nasjonalt tillegg til Eurokode 1  Del 1-3  Almenne laster  Snølaster 2020-12 2023-02 2023-05 NS-EN 1991-1-3
NS-EN 1991-1-4 +NA Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster 2021-03 2023-02 2023-05 NS-EN 1991-1-4
NS-EN 1995-1-1 NA Prosjektering av trekonstruksjoner 2019-05 2023-03 2023-08 NS-EN 1995-1-1
NS-EN 206/NA Betong 2021-04 2022-05 2022-11 NS-EN 206
NS-EN 1991-1-1+NA Laster - egenlast og nyttelast 2023-05 2024-06 2024-11 NS-EN 1991-1-1
NS-EN 1996-1-1/NA Eurokode 6 Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1:
Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner
2022-08 2023-12 2024-05 NS-EN 1996-1-1
NS-EN 1995-2/NA Trebruer 2022-10 2023-11 2024-07 NS-EN 1995-2
NS (ny) NS 11251 Coaching: kompetanse for coach 2019-12 2022-10 2023-01  
NS 11254 Coaching - krav til skoler 2021-01 (blank) (blank)  
NS 3457-6 Sonetyper 2021-06 2022-10 2023-10  
NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livssyklus 2017-06 2022-03 2023-04  
NS 3650 Naturlige og naturlig kalsinerte pozzolaner 2022-02 2022-05 2022-11  
NS 3846 Trær, verdisetting 2020-09 2023-02 2023-06  
NS 3924 Branntekniske tegninger og planer for bygge- og driftsfasen – Termer, definisjoner og symboler 2019-11 2023-05 2023-12  
NS 3962 Brannsikkerhet - Kontroll av prosjektunderlag og utførelse 2020-09 2022-10 2023-03  
NS 5835 Planlegging av informasjonssikkerhet i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter 2019-09 2021-09 2023-03  
NS 5840 Samfunnssikkerhet – Beredskapsanalyse og beredskapsvurdering 2021-08 2023-03 2023-06  
NS 6420-3 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Sikkerhetstjenester 2020-08 2023-08 2024-01  
NS 6420-ZR Renholdstjenester 2017-08 2019-06    
NS 6511 Krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere 2021-09 2022-10 2023-03  
NS 8179 Lydtekniske løsninger for universell utforming 2020-09 2022-11 2023-04  
NS 8360-3 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i BIM 2019-03 2023-01 2023-06  
NS 8360-4 Energiberegning 2019-03 2023-09 2024-01  
NS 8360-5 Infrastruktur 2019-03 2022-10 2023-10  
NS 8408 Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter 2019-09 2023-06 2023-12  
NS 8422 Alminnelige kontraktsbestemmelser for langvarige leiekontrakter 2015-07 2023-04 2023-09  
NS 8438 Alminnelig kontraktsbestemmelser for medisinskutstyr og laboratorieutstyr  2021-01 2023-06 2023-11  
NS 8448 Utleieavtaler for brakker og moduler 2020-10 2023-03 2023-09  
NS 8449 Utleieavtaler for maskiner og utstyr i byggeprosjekter 2021-05 2023-06 2023-11  
NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden 2020-01 2021-07 2022-02  
(blank) Automatisk lusetelling i fiskeoppdrett 2023-01 2024-12 2025-09  
NS 11252 Coaching - krav til leveranse 2021-01 2023-05 2023-05  
NS 11253 Coaching - krav til organer som sertifiserer coacher 2021-01 2023-05 2023-05  
NS 11041 Digitalisering og universell utforming- Inkluderende arbeidsliv 2022-09 2023-11 2024-06  
NS 11042 Digitalisering og universell utforming- offentlige anskaffelser 2022-09 2023-11 2024-06  
NS 3358 Helse- og omsorgstjenester — Unisexbukse med strikk og snor i linning 2022-06 2022-10 2023-04  
NS 3369 Helse- og omsorgstjenester — Unisex operasjonskittel (scrub suit) rund hals med splitt 2022-06 2022-10 2023-04  
NS 3770 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 2021-01 2023-03 2023-06  
x-1 Prøving av ombrukt tre - Terminologi, tilvirkning av materialet og generelle regler 2022-09 2024-01 2024-08  
x-2 Prøving av ombrukt tre - Del 2: Renhet - Innhold av jord, maling og metaller 2022-11 2024-01 2024-08  
x-3 Prøving av ombrukt tre - Del 3: Renhet - Innhold av farlige stoffer
2022-11 2024-01 2024-08  
x-4 Prøving av ombrukt tre - Del 4: Styrkesortering
2022-10 2024-01 2024-08  
x-5 Prøving av ombrukt tre - Del 5: Geometriske mål og retthet
2022-12 2024-01 2024-08  
NS (rev) NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger 2021-08 2023-10 2024-02  
NS 3031 Bygningers energiytelse 2021-08 2022-11 2023-05  
NS 3041 UU Revisjon av skilt NS 3041 2019-02 2023-08 2024-01  
NS 3361 Helsevesen - Helsetekstiler - Unisex kittel 2019-11 2021-05 2022-01  
NS 3383 Helsevesen - Helsetekstiler - dynetrekk 2020-01 2021-05 2021-12  
NS 3420-1 Fellesbestemmelser 2021-02 2023-03 2023-11  
NS 3420-GB Grunnforsterkning 2014-03 2022-09 2023-11  
NS 3420-GE Boring i berg og løsmasser 2016-01 2023-06 2023-11  
NS 3420-GH Støttekonstruksjoner 2016-01 2023-06 2023-11  
NS 3420-GK Peler 2015-01 2022-06 2023-11  
NS 3420-GM Brønner 2015-01 2023-05 2023-11  
NS 3420-GQ Injeksjonsarbeider 2016-01 2023-06 2023-11  
NS 3420-GS Berg- og løsmasseforankringer 2022-01 2023-06 2023-11  
NS 3420-GU Geosynteter 2022-01 2023-07 2023-11  
NS 3420-J Dekke og banearbeider 2022-03 2024-06 2024-11  
NS 3420-K Anleggsgartnerarbeider 2018-12 2021-04 2021-12  
NS 3420-N Murarbeider 2022-10 2024-03 2024-11  
NS 3420-Q Tømrerarbeider 2023-05 2024-04 2024-11  
NS 3420-V Ventilasjonsinstallasjoner 2020-11 2024-03 2024-11  
NS 3451 Bygningsdelstabellen 2020-08 2021-10 2022-03  
NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon  2021-10      
NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk 2019-09 2021-11 2022-07  
NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg 2019-01 2021-09 2023-04  
NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien 2021-06 2023-03 2023-11  
NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen 2021-08 2023-10 2024-02  
NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk 2021-11 2023-10 2024-06  
NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger 2017-03 2022-09 2023-06  
NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold 2022-08 2023-11 2024-04  
NS 3961 Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold 2021-05 2022-10 2023-03  
NS 4102 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling 2020-02 2023-01 2023-07  
NS 5830 Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Terminologi 2021-05 (blank) 2023-06  
NS 5831 Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Krav til sikringsrisikostyring 2021-06 (blank) 2023-06  
NS 5833 Verifisering  av tiltak mot uønskede tilsiktede handlinger 2020-03 2021-12 2022-11  
NS 6450 Idriftssettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2022-09 2024-04 2024-09  
NS 8141-1 Revisjon av Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom 2020-01 2022-03 2022-11  
NS 8178 Akustiske kriterier for fremføringslokaler til musikkutøvelse 2022-04 2022-12 2023-03  
NS 8360-1 Bim objekter - Del 1 2022-03 2022-10 2023-04  
NS 8401/8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag 2021-10 2024-03 2024-10  
NS 8409 Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av byggevarer 2021-04 2023-08 2023-12  
NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk 2023-03 2024-12 2025-03  
NS 9417 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon 2020-01 2022-01 2022-10  
NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall 2018-11 2021-10 2022-04  
NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 2022-10 2023-09 2024-06  
NS 8141-3
Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire
2022-11 2023-09 2024-02  
NS3457-3 Bygningstyper 2023-01 2023-05 2023-12  
Rettelse NS 9415 Rettelsesblad til NS 9415 Flytende akvakulturanlegg 2022-05 IR 2023-02  
Norsk Hurtigspesifikasjon NSPEK 10503 Nortsk spesifikasjon av førstehjelp i Industri 2022-06 2022-10 2022-12  
NSPEK10502 Norsk spesifikasjon av Førstehjelp i Bygg og anlegg 2021-12 2022-10 2022-12  
NSPEK 10504 Nspek førstehjelp Transport 2022-06 2022-11 2022-12  
NSPEK 10506 Nspek 1.hjelp  Akvakultur 2022-06 2022-11 2022-12  
NSPEK10505 Nspek 1.hjelp  Skogbruk/Landbruk 2022-06 2022-11 2022-11  
TR SN/TR 6451 Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner 2022-03 IR 2023-02  
Veileder Veiledning til NS 8141 Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141 (Del 1:2012+A1, NS 8141-2:2013, Del 3:2014) Revidert P-741. 2022-04 IR 2023-04  
Veiledning til NS-EN 14351-1. P-XXX Dokumentasjon og klassifisering av vinduer, ytterdører og takvinduer i Norge 2021-03 IR 2023-05  
NS 8360-1/G1 Veiledning til NS 8360-1 2022-04 (blank) 2023-04  
NS 3457-7/G1 Veiledning til NS 3457-7 2022-10 2023-02 2023-06  

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard
NS = Norsk Standard

Last ned

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard - per desember 2022 (pdf-fil)

Sist oppdatert: 2023-02-07