Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Standard Norge publiserer ca. en gang i kvartalet en oppdatert oversikt over status for arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder. Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om standarden er under utvikling eller om den er på nasjonal høring. Det er også opplyst om det er en revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson. 

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Status per utgangen av desember 2017:

Prosjektforslag

Under utarbeiding1)

Offentlig høring 2)

Kontaktperson

NS 5814 Krav til risikovurderinger

2017 Q4

 

Guri Kjørven

NS xxxx Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester

2017 Q3 

 

Martine Drevvatne

NS xxxx Steg og leveranser i byggeprosess

2017 Q3

 

Henning Solheim

NS 3420-2 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 2: Struktur og stikkord (2016)

2017 Q3

 

Merete Fadler

NS 3420-0 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 0: Orientering (2016)

2017 Q3

 

Merete Fadler

NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger

2017 Q3

 

Lars Aasness

NS 6420-0 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – Del 0 Orientering/Generelt

2017 Q3

 

Hanne Wells

NS 6420-ZR Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester – Del ZR: Renhold av bygg og mobile objekter innendørs og utendørs

2017 Q3

 

Hanne Wells

Byggblankett 3429 B Draft Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

2017 Q1

2017-12-10

Henning Solheim

Byggblankett 3429 A Draft Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig

2017 Q1

2017-12-10

Henning Solheim

Byggblankett 3427 Draft Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført

2017 Q1

2017-12-10

Henning Solheim

Byggblankett 3426 B Draft Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig

2017 Q1

2017-12-10

Henning Solheim

Byggblankett 3425 Draft Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt

2017 Q1

2017-12-10

Henning Solheim

NS 3420-P Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del P: Metallarbeider

2017 Q1

 

Dag Hamre

NS 3420-S Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del S: Isolering, tetting og tekking

2017 Q1

 

Ståle Prehn-Sletten

NS xxxx Utbyggingsavtaler

2017 Q1

 

Henning Solheim

NS xxxx Krav til brannbiler

2017 Q1

 

Lars Erik Jensen

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

2016 Q4

 

Kristoffer Jan Polak

NS 3912 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

2016 Q3

 

Ulla Gjerdrum

NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold 

2016 Q3

 

Håvard Hjulstad

NS 9434 Overvåking av miljøgifter ved bruk av blåskjell

2016 Q3

2017-10-17

Rolf Duus

NS 3809 Alminnelige kontraktsbestemmelser for ettersyn, drift og vedlikehold på heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

2016 Q2

 

Knut Løe

NS 8141-1:2012+A1:2013, Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, samt veiledning (Revisjon)

2015 Q4

 

Iiris Turunen-Rindel

NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet (Revisjon)

2015 Q4

2017-10-15

Hege Thorkildsen

NS 415-1 Driftsinspektører - Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering

2015 Q3

2017-11-01

Knut Aune

NS 415-2 Driftsinspektører - Del 2: Fagplaner for olje og gass (offshore, petrokjemi, raffinerier)

2015 Q3

2017-11-01

Knut Aune

NS 3420-W Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del W: Installasjoner for elkraft og ekom

2015 Q2

 

Knut Løe

NS 3420-X Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del X: Utstyr for elkraft og ekom

2015 Q2

 

Knut Løe

NS 8420 Samspillkontrakter

2015 Q2

 

Henning Solheim

NS 8422 OPS-kontrakter for bygg

2015 Q2

 

Henning Solheim

NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

2015 Q2

 

Jens O. Gran

NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Revisjon)

2015 Q1

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Arbeids- og publikumsbygninger (Revisjon)

2015 Q1

2017-10-01

Lars Aasness

NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - Boliger (Revisjon)

2015 Q1

2017-10-01

Lars Aasness

NS 3418 Ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

2015 Q1

 

Henning Solheim

NS 3468 Grovt tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid

2015 Q1

 

Merete H. Murvold

NS 9610 Fallsikring og redning

2015 Q1

 

Jens O. Gran

NS 9433 Turbiditetsovervåkning av tiltak i vannforekomster

2015 Q1

 

Rolf Duus

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2014 Q3

2018-02-25

Bjørn Brunstad

NS 11036 Universell utforming - likeverdig tilgang til tjenester innen arrangementer, ferie og fritid

2014 Q3

2018-01-07

Merete H. Murvold

NS 9600-2 Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-3 Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-4 Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 9600-1 Arbeid i tau – Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

2014 Q3

 

Jens O. Gran

NS 3720 Klimagassberegninger for bygg

2014 Q2

2017-12-23

Jens O. Gran

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del G: Grunnarbeider del 2

2014 Q1

 

Tom Erik Larsen

1)  Tidspunkt for oppstart av prosjektet (Q indikerer kvartal)

2)  Frist for å avgi høringskommentarer

Sist oppdatert: 2018-04-25