Harmoniserte standarder

En del EU-direktiv og forordninger utarbeides etter "ny metode" - The New Legislative Framwork (tidl. New Approach), for lettere å kunne harmonisere tekniske krav til visse produktgrupper. Metoden går ut på at det lages rammedirektiv eller forordning på utvalgte produktområder med overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet, som produktene skal oppfylle.

Innholdet i direktivene skal innarbeides i det enkelte EU/EFTA-lands nasjonale lovverk, mens forordningene skal implementeres som egen nasjonal lov eller forskrift. På grunn av EØS-avtalen må direktivene og forordningene også innføres i Norge.

Standard Norge oppdaterer hvert kvartal en rapport med alle harmoniserte standarder knyttet til "Ny metode"-direktivene/forordningene (se også kort orientering nederst på denne siden). Rapporten inneholder ikke elektrotekniske standarder som utvikles av CENELEC og utgis i Norge av NEK.

Siste rapport: Harmoniserte standarder fra CEN 2019-05-29

Noen steder i kolonnen for pris står det "Ikke Gyldig". Det betyr at vi har utgitt en ny versjon av standarden, men det er fortsatt en tidligere versjon som er den harmoniserte standarden. Også utgåtte versjon er tilgjengelige. Du kan gjøre et søk på nettsiden, og  når du får opp søkreslutatet haker du av for " 

Ny metode
"Ny metode" er beskrevet i EUs rådsresolusjon fra mai 1985. EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI i oppdrag å utforme de mer detaljerte spesifikasjonene i form av europeiske standarder. De europeiske standardene fastsettes i Norge som Norsk Standard (NS) eller Norsk elektroteknisk norm (NEK). Standardene går under betegnelsen "harmoniserte standarder".

Direktiver/forordninger og tilhørende standarder
I rapporten "Harmoniserte standarder fra CEN" presenterer vi de harmoniserte standardene per direktiv eller forordning i henhold til opplysninger offentliggjort i Official Journal (EUs "lysningsblad") og websidene til Europa-kommisjonen.

Er du interessert i å vite noe om ansvarlig tilsynsorgan, nasjonal fagmyndighet og  nasjonal forskrift er det laget en egen oversikt over dette knyttet til det enkelte direktivet eller forordningen. 

Du kan også finne informasjon om "ny metode" på EU-kommisjonens nettside for New Legislative Framework.

Veiledning til rapporten om harmoniserte standarder
Denne utgis i pdf-format. Du bør velge en visningsform som tillater deg å se både dokumentet og "bookmarks". Dersom det er valgt en visning med bookmarks, vil bokmerkene være identisk med direktivene/forordningene. Ved å velge det ønskede direktivet/forordning blant bokmerkene vil dette komme opp på skjermen. Du kan også skrive ut rapporten. Alle standardene er angitt med hvilken språkversjon de kan fås i (no = norsk og en = engelsk). Det tas forbehold om prisendringer.

Sist oppdatert: 2019-05-29