Ny metode - EU-direktiv, forordning og norsk tilsynsorgan

Tabellene nedenfor gir opplysninger om ny metode-direktivene og -forordningene, hvem som er nasjonal fagmyndighet, i hvilken nasjonal forskrift/lov innholdet i direktivet eller forordningen er nedfelt og ansvarlig tilsynsorgan.

Direktiv 2014/35/EC
Lavspenning

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2009/105/EC
Enkle trykkbeholdere

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om enkle trykkbeholdere

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 2009/48/EC
Direktiv 88/378/EEC
Leketøy
 

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Produktområde

Fysiske og mekaniske egenskaper, og brennbart materiale 

Kjemi og støy

Nasjonal forskrift

Forskrift om sikkerhet ved leketøy

Forskrift om sikkerhet ved leketøy

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Miljødirektoratet

Forordning (EU) nr. 305/2011
Direktiv 89/106/EEC
Byggevarer
 

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (1997)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvar for tilsynet i den enkelte byggesaken.

Direktiv 2004/108/EC
(Modifisert i direktiv 92/31/EEC og 91/263/EEC)
Produkter som kan framkalle elektromagnetiske forstyrrelser
 

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Samferdsels-departementet

Produktområde

Elektrisk utstyr generelt

Teleterminal og satelittjordstasjons-utstyr

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995)

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr nr. 3

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Direktiv 89/686/EEC
(Modifisert i direktiv 93/95/EEC og 96/58/EC)
Personlig verneutstyr

Nasjonal fagmyndighet

Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Produktområde

Personlig verneutstyr i arbeidslivet

Personlig verneutstyr til privat bruk

Nasjonal forskrift

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr nr. 523

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr nr. 523

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 90/384/EEC
Ikke-automatiske vekter
 

Nasjonal fagmyndighet

Nærings- og fiskeridepartementet

Nasjonalforskrift

Forskrift for Justervesenet - Generell justerbestemmelse 10/94 om ikke-automatiske vekter

Ansvarlig tilsynsorgan

Justervesenet

Direktiv 90/385/EEC
Implanterbare medisinske innretninger
 

Nasjonalfagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25

Ansvarlig tilsynsorgan

Helsedirektoratet

Direktiv 2009/142/EC
Gassapparater
 

Nasjonalfagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift av 5. oktober 1994 om gassapparat og utstyr

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 92/42/EEC
Nye varmtvannskjeler med flytende eller gassformig brensel
 

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (1997)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvaret fortilsyn i den enkeltebyggesakenfor fasteinnretningeri bygget.

Direktiv 93/15/EEC
Eksplosive varer til sivilt bruk
 

Nasjonalfagmyndighet


Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonal forskrift


Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 93/42/EEC
(Modifisert i direktiv 98/79/EC, 2000/70/EC, 2001/104/EC og 2007/47/EC)
Medisinsk utstyr
 

Nasjonal fagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Produktområde

Medisinsk utstyr generelt

Elektromedisinsk utstyr

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995)

Ansvarlig tilsynsorgan

Helsedirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktiv 94/9/EC
Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (ATEX)
 

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Produktområde

 

Utstyr, sikkerhetssystemer, sikkerhets-innretninger, kontrollinnretninger og betjeningsinn-retninger som kan brukes i eksplosjonsfarlig område

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995) og Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

-------

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, bnr. 543

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, bnr. 543

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktiv 94/25/EC
(Modifisert i direktiv 2003/44/EC)
Lystfartøyer

Nasjonalfagmyndighet


Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet

Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet

Direktiv 94/62/EC
(Modifisert i direktiv 2005/20/EC)
Emballasje og emballasjeavfall

Nasjonal fagmyndighet

Klima- og miljødepartementet

Nasjonal forskrift

Bransjeavtaler

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

Direktiv 95/16/EC
Heiser

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (1997)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i bygget.

Direktiv 2008/57/EC
Samtrafikkevnen på Fellesskapets jernbanesystem

Nasjonalfagmyndighet

Samferdselsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Ansvarlig tilsynsorgan

Statens jernbanetilsyn

Direktiv 97/23/EC
Trykkpåkjent utstyr

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Produktområde

 

Nasjonal forskrift

Forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Oljedirektoratet

Direktiv 2006/42/EC
(Modifisert i forordning (EC) nr. 569/2009 og direktiv 2009/127/EC)
Maskiner

Nasjonal fagmyndighet

Arbeids- og sosial-departementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Produktområde

Maskiner som brukes i arbeidslivet

Maskiner til privat bruk

Støy i omgivelsene fra maskiner til utendørs bruk

Nasjonal forskrift

Forskrift om maskiner nr. 522

Forskrift om maskiner

Forskrift om maskiner nr. 522

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Miljødirektoratet

Direktiv 98/79/EC
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

Nasjonal fagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25. Endringer trer i kraft 7. juni 2000.

Ansvarlig tilsynsorgan

Helsedirektoratet

Direktiv 1999/5/EC
Radio- og teleterminalutstyr

Nasjonal fagmyndighet

Samferdselsdepartementet

Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Direktiv 2000/9/EC
Taubaneanlegg til persontransport

Nasjonalfagmyndighet

Statens jernbanetilsyn

Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan


Direktiv 2004/22/EC
(Modifisert i direktiv 2009/137/EC)
Måleinstrumenter

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

Justervesenet

Direktiv 2007/23/EC
Direktiv 2013/29/EC
Pyrotekniske artikler
 

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forordning (EC) nr. 1223/2009
Kosmetikk
 

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

Mattilsynet

Forordning (EC) nr. 1907/2006
Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH)

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

Forordning (EC) nr. 765/2008
Miljøstyringssystem

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

Forordning (EC) 765/2008
New legislative framework (NLF)

Direktiv 93/68/EEC
Tilleggsdirektiv vedrørende CE-merking 

 

(oversikt oppdatert per juli 2014) 

Sist oppdatert: 2019-03-20