Oversikt over komiteer

Dette er en oversikt over de nasjonale standardiseringskomiteene til Standard Norge. Komiteene utarbeider nasjonale standarder og/eller følger arbeidet i europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer og omtales da som speilkomiteer.

Tabellen kan sorteres etter nummer eller tittel. Klikk på kolonneoverskriften for å endre sorteringen.

For komitémedlemmer
Ta i bruk vårt nye verktøy for dokumentbehandling, ISO documents (passordbeskyttet)

Nummer Tittel
SN/K 001 Akustikk
SN/K 002 Vibrasjoner og støt
SN/K 004 Areal- og volumberegninger av bygninger
SN/K 005 Tilslag
SN/K 007 Referansegruppen for betongområdet
SN/K 009 Betongprodukter
SN/K 011 Brannalarmanlegg
SN/K 012 Mobilt slokkeutstyr
SN/K 014 Faste slokkesystemer
SN/K 015 Brannsikkerhet i bygninger
SN/K 017 Veksthus
SN/K 019 Møbler
SN/K 023 Destruktiv prøving
SN/K 024 Universell utforming av byggverk
SN/K 025 Bygningsautomasjon
SN/K 026 Metalliske plassbygde tanker
SN/K 027 Dører, vinduer, skodder, beslag og påhengsvegger
SN/K 030 Bygningers varmeisolering
SN/K 031 Tannhjul
SN/K 032 Bioenergi
SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg
SN/K 034 Bygningers energiytelse
SN/K 036 Idrettsdekker og tribuner
SN/K 037 Løfteinnretninger
SN/K 038 Persontransport
SN/K 039 Trykkpåkjent utstyr
SN/K 044 Pbl-blankettutvalg - byggesak
SN/K 047 Midlertidig utstyr på byggeplass
SN/K 048 Kraner og andre løfteinnretninger
SN/K 051 Overflatebeskyttelse og korrosjon
SN/K 052 Levetid for bygninger
SN/K 054 Renhold
SN/K 056 Kvalifikasjon av entreprenører
SN/K 058 Ikke-destruktiv prøving
SN/K 059 Tekniske tegninger og toleranser
SN/K 060 Tetningsmembraner og sperresjikt på rull
SN/K 061 Naturstein
SN/K 063 Jordskjelvlaster
SN/K 064 Pålitelighet
SN/K 066 Geoteknisk prosjektering
SN/K 067 Sveising
SN/K 068 Aluminiumkonstruksjoner
SN/K 069 Sirkulær økonomi
SN/K 070 Fluidteknikk
SN/K 072 Stålkonstruksjoner
SN/K 073 Revisjon av NS 3472
SN/K 076 Stålkonstruksjoner - Utførelse
SN/K 077 Trekonstruksjoner
SN/K 078 Murkonstruksjoner
SN/K 081 Geotekniske laboratorie- og feltundersøkelser
SN/K 082 Trekonstruksjoner
SN/K 083 Ildsteder og skorsteiner
SN/K 084 Plastrør
SN/K 085 Avløp og drenering
SN/K 089 Armeringsstål
SN/K 092 Tegneregler
SN/K 093 Trekonstruksjoner
SN/K 094 Trebaserte platematerialer
SN/K 095 Tre og trebaserte materialer. Holdbarhet
SN/K 096 Skip og marin Teknologi
SN/K 097 Tømmer, skurlast og behandlet trelast
SN/K 098 Vannforsyning
SN/K 099 Hydrometri
SN/K 100 Ventilasjon og inneklima
SN/K 101 Kobber og kobberlegeringer
SN/K 102 Bioteknologi
SN/K 104 Barneprodukter
SN/K 105 Tekstiler
SN/K 106 Hjelpemidler og tilgjengelighet
SN/K 107 Maskinsikkerhet
SN/K 108 Sterilisering av helseprodukter
SN/K 109 Tannpleie
SN/K 110 Ambulanser og redningssystemer
SN/K 111 Aluminium
SN/K 113 Medisinsk utstyr
SN/K 114 Petroleumsindustri
SN/K 115 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr
SN/K 116 Pasientnær analyse og selvtesting
SN/K 118 Optikk
SN/K 119 Kuldeanlegg
SN/K 120 Helseinformatikk
SN/K 121 Helsetekstiler
SN/K 122 Anestesi-, respirator- og luftveisutstyr
SN/K 123 Pumper
SN/K 124 Utstyr i kontakt med mat
SN/K 125 Dyrkingsmedier
SN/K 126 Turbiditet i felt
SN/K 127 Miljøledelse
SN/K 128 Avfall
SN/K 130 Dyrefeller
SN/K 131 Næringsmiddelmaskiner
SN/K 133 Gjødsel
SN/K 134 Jordkvalitet
SN/K 135 Bygg- og anleggsmaskiner
SN/K 136 Luftkvalitet
SN/K 137 Mat
SN/K 138 Plast
SN/K 139 Edelmetall
SN/K 140 Jord- og skogbruksmaskiner
SN/K 142 Slam
SN/K 143 Ergonomi
SN/K 144 Språk og terminologi
SN/K 146 Mindre fartøy
SN/K 147 Emballasje
SN/K 149 Kvalitetsledelse
SN/K 150 Tanker for transport av farlig gods
SN/K 151 Tekniske og fysikalske størrelser og enheter
SN/K 152 Åndedrettsvern
SN/K 153 Vannkvalitet
SN/K 154 Papir og papirmasse
SN/K 155 Levende lys
SN/K 156 Flytende oppdrettsanlegg
SN/K 157 Dyrkingsmedier
SN/K 158 Vernehjelmer
SN/K 159 Vernetøy
SN/K 161 Brannbil
SN/K 162 Planteskolevarer
SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT
SN/K 165 Språkressurser - Tegnsett - Terminologi
SN/K 166 Datakommunikasjon
SN/K 167 Programvare- og systemutvikling
SN/K 169 Regnskap
SN/K 170 Fredede bygg og anlegg
SN/K 171 Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern
SN/K 172 Multimedia
SN/K 173 XML, EDIFACT og distribuerte anvendelser
SN/K 174 Automatiseringssystemer og integrering
SN/K 175 Intelligente transportsystemer (ITS)
SN/K 176 Geografiske informasjonssystemer
SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon
SN/K 178 Automatisk identifikasjon og datafangst
SN/K 180 Programmeringsspråk
SN/K 181 Miljøtekniske grunnundersøkelser
SN/K 182 Hydrogenteknologi
SN/K 183 Termisk sprøyting
SN/K 184 Jernbane
SN/K 185 Beskrivelses- og prosesseringsspråk for dokumenter
SN/K 186 Læringsteknologi
SN/K 187 Ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder (ATEX)
SN/K 188 Person-ID
SN/K 189 Elektroniske prosesser og rutiner (EPR)
SN/K 192 Påvirkningsfaktorer
SN/K 193 Sporbarhet av skjell
SN/K 199 Klassifikasjon av avfall
SN/K 204 Samfunnsansvar
SN/K 205 Samsvarsvurdering
SN/K 208 Sikkerhetstjenester
SN/K 209 Oversettelsestjenester
SN/K 210 Regnskapsdokumenter
SN/K 211 Samfunnssikkerhet
SN/K 212 Universell utforming - symboler og piktogrammer
SN/K 214 Vedlikehold av håndslokkere
SN/K 215 Lagring av miljøprøver
SN/K 216 Sluttseddel - fiskeri og oppdrett
SN/K 217 Fiskekvalitet
SN/K 219 Merking av husdyr
SN/K 220 Standardkontrakt - miljødata
SN/K 221 Oseanografi
SN/K 223 Miljøstandardisering i BAE-næringen
SN/K 224 Belegningsprodukter og kantstein
SN/K 225 Demontering, hulltaking, sanering m.m
SN/K 226 Fasilitetsstyring
SN/K 227 Risikoanalyse brann
SN/K 228 Sikkerhetsglass
SN/K 229 Utsetting, oppmåling og toleranser på byggeplass
SN/K 230 Bygningsenergidirektivet
SN/K 232 Stålkonstruksjoner
SN/K 233 Totalunderentrepriser
SN/K 234 Øyevern
SN/K 235 Fot- og benvern
SN/K 236 Vegutstyr
SN/K 239 Risiko
SN/K 241 Gjengede rørdeler av kobberlegeringer
SN/K 242 Sjøteknikk og skipsbygging
SN/K 244 Støpejern
SN/K 246 Metallbelegg
SN/K 248 Byggetegninger
SN/K 249 Lys og belysning
SN/K 250 Bank og finansielle tjenester
SN/K 251 Totalentrepriser
SN/K 254 E-handel og elektroniske forretningsprosesser
SN/K 255 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen
SN/K 256 Produktkataloger og nomenklaturer
SN/K 257 BIM-standardisering
SN/K 258 Coaching
SN/K 259 Tilgjengelige reiselivsmål
SN/K 260 Visuelle dypvannsundersøkelser
SN/K 261 Kulturminner
SN/K 262 Kjøp av byggevarer
SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova
SN/K 264 Miljødataprogrammet
SN/K 265 Miljøterminologi
SN/K 266 Kosmetikk
SN/K 267 Tre og trebaserte materialer
SN/K 268 Ledelsessystemer for kvalitet i helse- og omsorgssektoren
SN/K 269 Kraftstasjonsutstyr
SN/K 270 Grafiske symboler
SN/K 271 Kontrakter skogfaglige tjenester
SN/K 273 Personinformasjonsflyt i utdanning
SN/K 276 Standardkontrakt for grøntanlegg
SN/K 277 Standardkontrakt for vakt- og sikkerhetstjenester
SN/K 278 Fiskeri og havbruk
SN/K 279 Arbeid i tau
SN/K 280 Kundesentertjenester
SN/K 281 Arbeidspsykologiske tjenester
SN/K 282 Byggevirksomhet
SN/K 283 Standard informasjonselementer i ByggSøk-plan
SN/K 284 Byggblankett for underentreprise i forbrukerforhold
SN/K 285 FDVU-dokumentasjon
SN/K 286 Prosjektledelse
SN/K 287 Driftsinspektører
SN/K 289 Universell utforming av uteområder
SN/K 290 Prosjektering og rådgivning
SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk
SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader
SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester
SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren
SN/K 297 Hjulkjetting
SN/K 298 Nanoteknologi
SN/K 343 Naturstein og natursteinsprodukter
SN/K 344 Elektrotekniske installasjoner i boliger
SN/K 345 IT-komité for eblanketter
SN/K 346 Fukt i bygninger
SN/K 348 Laster på konstruksjoner
SN/K 349 Vaktmestertjenester
SN/K 350 Kontrakt for uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven
SN/K 351 Varslingsskjemaer for kontraktsstandarder i bygg og anlegg
SN/K 352 Grønne tak
SN/K 353 Passiv brannsikring av bygg
SN/K 354 Ledninger i grunnen
SN/K 355 Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg
SN/K 356 Klimagassberegninger for bygg
SN/K 357 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
SN/K 358 Universell utforming av skilt og merking av uteområder
SN/K 359 Talevarsling
SN/K 360 Langvarige leiekontrakter
SN/K 361 Samspillkontrakter
SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser
SN/K 363 Vegmaterialer
SN/K 364 Bitumen og bituminøse bindemidler
SN/K 365 Vibrasjoner fra samferdsel
SN/K 366 Arbeidsmiljøutforming
SN/K 367 Utbyggingsavtaler
SN/K 368 Laster fra bølger og strøm på kystkonstruksjoner
SN/K 369 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger
SN/K 370 Eurokoder
SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosess
SN/K 372 Blågrønn faktor
SN/K 373 Anleggstyper og anleggsdeler
SN/K 374 Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg
SN/K 375 FDVU for BIM
SN/K 376 Bærekraftige anskaffelser innen BAE-sektoren
SN/K 377 Beskrivelsestekster for sikkerhetstjenester
SN/K 378 Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter
SN/K 379 Digitale samhandlingsformer
SN/K 380 BIM-objekter for byggverk
SN/K 381 Dokumentasjon for prosessanlegg
SN/K 382 Brannplaner - Tegningssymboler, termer og definisjoner
SN/K 384 Brannsikkerhet - kontroll av utførelse
SN/K 385 Taksikring
SN/K 386 Vannberedskap, drikkevann og hydrometri
SN/K 387 Lydtekniske løsninger for universell utforming
SN/K 401 NS 3420 - Redaksjonskomiteen
SN/K 402 NS 3450 Prosjektdokumenter
SN/K 403 Bygningsdelstabell
SN/K 405 IT-komiteen for NS 3420, NS 3459 og NS 6420
SN/K 410 Rigging og drift - NS 3420 Del A
SN/K 411/AG 6 Løfteinnretninger, rullende fortau og småvaretransportører - NS 3420 Del BQ
SN/K 411/AG 7 Taubaneinstallasjoner for persontransport - NS 3420 Del BS
SN/K 411/AG 2 Bygningselementer - NS 3420 Del BE
SN/K 411/AG 3 NS 3420-BN Elektrotekniske systemer
SN/K 412 Forberedende ytelser - NS 3420 Del C
SN/K 413 Undersøkelser, registrering og kontroll - NS 3420 Del D
SN/K 415/AG 3 Earthworks
SN/K 415 Grunnarbeider - NS 3420 Del F
SN/K 416 Grunnarbeider - NS 3420 Del G
SN/K 419 Dekke- og banearbeider - NS 3420 Del J
SN/K 420 Anleggsgartnerarbeider - NS 3420 Del K
SN/K 421 Betongarbeider - NS 3420 Del L
SN/K 423 Murarbeider - NS 3420 Del N
SN/K 425 Metallarbeider - NS 3420 Del P
SN/K 426 Tømrerarbeider - NS 3420 Del Q
SN/K 427 Montasje- og innredningsarbeider - NS 3420, del R
SN/K 428 Isolering, tetting og tekking - NS 3420 Del S
SN/K 429 Maler- og beleggarbeider - NS 3420 Del T
SN/K 430 Rørinstallasjoner NS 3420 Del U
SN/K 431/AG 1 Ventilasjonstekniske systemer - NS 3420 Del BM
SN/K 431 Ventilasjonsinstallasjoner - NS 3420 Del V
SN/K 432 Elkraft- og teleinstallasjoner - NS 3420 del W og X
SN/K 433 Bygningsautomatisering og sikkerhet – NS 3420 Del YB
SN/K 434 Spesielle tekniske installasjoner og anlegg - NS 3420 Del Y
SN/K 435/AG 6 Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg Innendørs idrettsanlegg
SN/K 435/AG 2 Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder- NS 3420 Del ZK
SN/K 435/AG 1 Veier og plasser - NS 3420 Del ZB
SN/K 436 Beskrivelsestekster og renholdstjenester
SN/K 500 Biologisk mangfold
SN/K 501 Kvalitet røye
SN/K 502 Omsorgsboligtjenester
SN/K 503 Luftfartssikkerhet
SN/K 504 Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur
SN/K 505 Miljøovervåking - Kulturlag
SN/K 506 Fyrverkeri
SN/K 507 Kiropraktortjenester
SN/K 508 Arbeidsplassluft
SN/K 509 Utforming og drift av flytende oppdrettsanlegg
SN/K 510 Drift av utendørs idrettsanlegg og friluftsanlegg
SN/K 511 Livssykluskostnader for byggverk
SN/K 512 Innovasjonsledelse
SN/K 513 Byggherreforskriften
SN/K 514 Håndverkertjenesteloven
SN/K 515 Landbasert akvakulturanlegg for fisk
SN/K 516 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider
SN/K 517 Drift av byggverk
SN/K 518 Klassifikasjon i BAE-sektoren
SN/K 519 Luftkvalitet - Måling av støvnedfall
SN/K 520 Universell utforming av IKT
SN/K 521 Grunnvannsbrønner til vann- og energiforsyning
SN/K 522 Referansekomité for vann, avløp og sanitær
SN/K 524 Bærekraftige arrangementer
SN/K 525 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
SN/K 526 Akuttmottak
SN/K 527 Verdistyring
SN/K 528 Veitrafikksikkerhet
SN/K 529 BIM Objektbibliotek
SN/K 530 Energisparekontrakter
SN/K 531 Universell utforming av tjenester
SN/K 532 Klimaspor for sjømat
SN/K 533 Kulturminner - tap og skade
SN/K 534 Nye juridiske samarbeidsformer
SN/K 535 Merking av fisk- og sjømatprodukter
SN/K 536 Asset management
SN/K 537 buildingSMART Dataordbok
SN/K 538 Estetisk kirurgi
SN/K 539 Skjønnhetspleietjenester
SN/K 540 Personalledelse
SN/K 541 Stillaser
SN/K 542 Grønn IT
SN/K 543 Avfallshåndtering
SN/K 544 CO2-fangst og -lagring
SN/K 545 Osteopatitjenester
SN/K 546 Brukermedvirkning på området IKT
SN/K 547 Kvalitet på hvalkjøtt
SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn
SN/K 549 IT-sikkerhet og arkitektur for bank og finans
SN/K 550 Kontrakter for callsentertjenester
SN/K 551 Styringssystem for arbeidsmiljø
SN/K 552 Bærekraftig innkjøp
SN/K 553 Kontrakt for hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester
SN/K 554 Digital trygghetskjede for alarmer
SN/K 555 Universell utforming - oppfølging av europeisk standardisering
SN/K 556 Universell utforming - persontransport
SN/K 557 Universell utforming - reisekjeden
SN/K 558 Fallende gjenstander
SN/K 559 Antikorrupsjon
SN/K 560 Effektivisering av persontransport
SN/K 561 Bade- og svømmeanlegg
SN/K 562 Fagråd forbruker
SN/K 563 Anskaffelsesprosesser på IKT-området
SN/K 564 Krav til omsorgstjenester
SN/K 565 Blåskjell - Overvåking av miljøgifter
SN/K 566 Mangfoldsledelse
SN/K 567 Private sikkerhetstjenester
SN/K 568 Helseledelse
SN/K 569 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer
SN/K 570 Chain of custody
SN/K 571 Krav til pasient- og brukermedvirkning
SN/K 572 Gravferdstjenester
SN/K 573 Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester
SN/K 574 E-sigaretter
SN/K 575 Sjøfryst filet
SN/K 576 Flytende drivstoff
SN/K 577 Robotteknologi
SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser
SN/K 579 Porevannsundersøkelse
SN/K 580 Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere
SN/K 581 Aldersinkluderende samfunn
SN/K 582 Tradisjonell kinesisk medisin
SN/K 583 Sirkulær økonomi
SN/K 584 Fiskeoljer
SN/K 585 Offentlige anskaffelser
SN/K 586 Kunstig intelligens
SN/K 587 E-helse
SN/K 588 Opprinnelsesgarantier
SN/K 589 Avfallshåndtering på fiskefartøy
SN/K 590 Utleieavtaler for brakker og moduler
SN/K 592 Aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering
SN/K 593 Blockchain
SN/K 594 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
SN/K 595 Utleieavtaler for maskiner og utstyr i byggeprosjekter
SN/K 599 Delingsøkonomi
SN/K 600 Krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere
SN/K 601 Bærekraftig Finans
SN/K 605 Sirkulær økonomi i BAE-næringen
SN/K 607 Universell utforming av digitale læremidler

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)