SN/K 025 Bygningsautomasjon

Komité SN/K 025 Automasjon er Standard Norge sin speilkomite for arbeidet i:

  • ISO/TC 205 Building Environment Design/ WG Building control system design
  • CEN/TC 247 Buiding Automation, Controls and Building Management

Komiteens mandat er å gi Standard Norge råd og veiledning når forslag til standarder eller veiledninger kommer til avstemming nasjonalt.

Komite SN/K 025 Automasjon har produsert NS 3935 Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB), som ble utgitt i 2005. Standarden er revidert og utgis i ny drakt i april 2011. Ta gjerne kontakt med Knut Løe for ytterligere informasjon!

Mandat vedtatt på Sektorstyret BAE 2009-05-26

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Nasjonal speilkomité som skal følge arbeidene i CEN/TC 247 Building automation, control and building management og ISO/TC 205 Building environment design WG3 Building control system design. Komiteen skal gi råd til Standard Norge om norske synspunkter på forslag til standarder og andre publikasjoner fra CEN og ISO, og gi veiledning om norske avstemminger til forslag fra CEN og ISO.

Komiteen har ansvaret for revisjon av NS 3935 ITB, og skal etablere en bredt sammensatt arbeidsgruppe for dette formål. Arbeidsgruppe skal bestå av medlemmer fra komiteen, samt andre interessenter og miljøer i Norge.

Komiteen skal se på PFK-arbeidet (Program for kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger) i relasjon til revisjonen av NS 3935 ITB, og i hensiktsmessig grad etablere en sammenheng mellom etableringsprosessen og driftsprosessen for tekniske anlegg i bygg. Om nødvendig skal komiteen generere en ny standard for driftsfasen av tekniske anlegg i bygg.

På sitt første møte skal komiteen velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 3 år.

Komitéleder:

Arne Eggen, INTEGRA

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)